Култура бр. 169 / 2020 Критичко мишљење у дигиталном добу • Путеви менаџмента у култури


Редакција: др Љубодраг Ристић, др Милета Продановић, др Александар Кадијевић, др Дејана Прњат, др Слободан Мрђа и др Владимир Коларић

Извршни уредник: Пеђа Пивљанин

Ликовна уредница: мр Драгана Мартиновић

Главна уредница: др Владислава Гордић Петковић

Лепотом часописа бавио се: Божидар Боле Милорадовић

Лектура и коректура: Агенција МФ

Превод на енглески и лектура превода: Татјана Медић

Припрема за штампу и коректура: Пеђа Пивљанин

Илустрације: цртежи уметника Данa Пержовског (Dan Perjovschi)

Издавач: Завод за проучавање културног развитка

Одговорни уредник: др Вук Вукићевић

Редакција часописа Култура, Београд, Риге од Фере 4, тел. 011 2187 637

E-mail: kultura@zaprokul.org.rs 

Web site: casopiskultura.rs

Часопис излази тромесечно

Сви текстови у часопису се рецензирају

КУЛТУРА – Review for the Theory and Sociology of Culture and for the Cultural Policy (Editor in Chief dr Vladislava Gordić Petković); Published quarterly by Center for Study in Cultural Development, Belgrade, Rige od Fere 4, tel. (+ 381 11) 2637 565

Штампа: Ретро Принт д.о.о.,Душана Вукасовића 74/2, Београд

Тираж: 500

Штампање завршено: у децембру 2020. године

ISSN 0023-5164

УДК 316.7

Објављивање овог броја Културе омогућило је Министарство културе и информисања Републике Србије

Садржај


Критичко мишљење у дигиталном добу – Култура, уметност, медији

Путеви менаџмента у култури – Образовањем до професије
Истраживања
Осврти

Прикази

In Memoriam


Број 169 / 2020


Критичко мишљење у дигиталном добу • Путеви менаџмента у култури Преузми број