Култура бр. 36-37 / 1977 Многозначност времена


Издавачки савет: Дуња Блажевић (председник), Ратко Божовић, 

Љуба Глигоријевић, Слободан Глумац, Радослав Ђокић, 

Јован Јанићијевић, Борислав Јовић, Стеван Мајсторовић,

Верољуб Павловић, Александар Спасић, Вера Наумов-Томић.

Редакција: Ранко Бугарски, Радослав Ђокић, Миливоје Иванишевић,

Света Лукић, Ранко Мунитић, Милош Немањић 

(одговорни уредник), Мирјана Николић, Гроздана Олујић, 

Ружица Росандић, Јасенка Томашевић.

Опрема: Боле Милорадовић. Лектор: Илија Мољковић.

Метер: Драгослав Верзин.

Цртежи: Арх. Предраг Ристић.

Оригинални цртежи рибарских мрежа са Дунава рибара

Тапанчета.

ОВАЈ ТЕМАТСКИ ДВОБРОЈ ПОСВЕЋЕН ВРЕМЕНУ

УРЕДИО ЈЕ ЉУБА СТОЈИЋ.

Издаје: Завод за проучавање културног развитка,

Београд, Немањина 24. Редакција часописа "Култура",

Београд, Немањина 24, телефон 659-855.

Часопис излази четири пута годишње. Цена једног примерка

у продаји 25 дин.; двоброја 50 дин. Годишња 

претплата 60 дин.; за радне организације 100 дин.; за 

иностранство 200 дин. Претплата се шаље на адресу: 

Завод за проучавање културног развитка, Београд, 

Немањина 24/II. Жиро рачун 60806-603-8836 с назнаком 

"За часопис 'Културу'".

Рукописе слати у два примерка с резимеом.

KULTURA - Review for the Theory and Sociology of 

Culture and for Cultural Policy (Editor in Chief Miloš Nemanjić), 

Beograd, Nemanjina 24, tel. 656-869. Published 

quarterly by Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd,

Nemanjina 24/II. Single copy U.S. $ 4. Annual subscription U.S. $ 12 

should be sent to Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, 

Nemanjina 24. Account c/o Beogradska banka 60811-620-16-1-320001-02090.

Please send all contributions in 2 copies with a summary.

YU ISSN 0023-5164

Штампа: Графичко предузеће "Култура", ООУР штампарија

"Слободан Јовић", Београд.

Цртеж на насловној страни: реконструкција часовника

који је израдио Србин Лазар 1404. године и који је

куцао на Кремљу све до 1691. године. Претпоставља

се да се сличан часовник налазио на кули Деспота Стефана

у Горњем граду.

Садржај


Будућност и прошлост у садашњости
Доживљај времена
Културе и време

Садржина и форма времена
Број 36-37 / 1977


Многозначност времена Преузми број