Култура бр. 96 / 1998 Поткултуре • Филм • Културна политика


Савет: Симеон Бабић, др Ратко Божовић, др Ранко

Бугарски (председник), др Радослав Ђокић, др Веселин

Илић, др Иван Ивић, Јован Јанићијевић

Редакција: др Невена Даковић, др Милена Драгићевић-Шешић

(главни уредник), др Јелена Ђорђевић, др Бојан

Јовановић, Душан Ч. Јовановић (одговорни уредник),

мр Бојан Јовић, Иван Куцина, др Ратка Марић, др Бранимир Стојковић

Опрема: Боле Милорадовић

Ликовни прилози: Иван Илић

Коректор: Мира Биљетина

Припрема за штампу: Светозар Станкић

Издавач: Завод за проучавање културног развитка

За издавача: Душан Ч. Јовановић

Редакција часописа Култура, Београд, Риге од Фере 4,

тел. 637-565. Часопис излази четири пута годишње. Претплате

слати на адресу: Завод за проучавање културног

развитка, Београд, Риге од Фере 4, жиро-рачун 60806-

603-8836 с назнаком "За часопис Култура"

KULTURA - Review for the Theory and Sociology

of Culture and Media (Editor in Chief Milena Dragićević-

Šešić), Beograd, Rige od Fere 4, tel. 637-565.

Published quarterly by Zavod za proučavanje kulturnog

razvitka (Centre for Study in Cultural Development),

Beograd, Rige od Fere 4

Радове слати у два штампана примерка и на дискети (у

програму Word), уз резиме на енглеском језику.

Штампа: СРБОШТАМПА, Београд, Добрачина 6-8

Тираж: 300 примерака

Штампање завршено априла 1998.

YU ISSN 0023-5164

UDK 301.188.3:79

Издавање овог броја Културе помогло је Министарство

културе Владе Републике Србије

Број 96 / 1998


Поткултуре • Филм • Културна политика Преузми број