Култура бр. 101 / 2001 Антропологија религије


Савет: Симеон Бабић, др Ратко Божовић, др Ранко Бугарски (председник);

др Радослав Ђокић, др Веселин Илић, др Иван Ивић, др Јован Јанићијевић

Редакција: др Невена Даковић, др Милена Драгићевић Шешић (главни уредник)

др Јелена Ђорђевић, др Весна Ђукић-Дојчиновић (одговорни уредник)

мр Александра Ђуричић (секретар)

др Бојан Јовановић, Душан Ч. Јовановић, мр Иван Куцина

др Ратка Марић, др Бранимир Стојковић, др Дивна Вуксановић

опрема: AXlS studio

ликовни прилози: Милета Продановић

коректор: Мира Биљетин:

припрема за штампу: AXlS studio

издавач: Завод за проучавање културног развитка:

за издавача: др Весна Ђукић-Дојчиновић

Редакција часописа Култура, Београд, Риге од Фере 4, тел. 637-565

Часопис излази четири пута годишње

Претплате слати на адресу: Завод за проучавање културног развитка

Београд, Риге од Фере 4

жиро рачун 40806-603-2-8836 с назнаком За часопис Култура

Е-маил: zaprokuI@infosky.net

КУЛТУРА - Review for the Theory and Sociology of Culture and Media

Beograd,Rige od Fere 4, tel. 637-565

Published quartterly by Zavod za proučavanje kulturnog razvitka

(Center for Study in Cultural Development), Beograd, Rige od Fere 4

Радове слати у два штампана примерка и на дискети (у програрну Word),

уз резиме на енглеском језику.

штампа: AZ print, Београд

тираж: 500

штампање завршено: јуна 2001.

YU ISSN 0023-5164

УДК 301.188.3:79

Издавање овог броја КУЛТУРЕ помогли су

Министарство за културу Републике Србије и Фонд за отворено друштво

Садржај


Антропологија религије

Историја културе

Позориште

Дигитална култураЗбивања


Читања
Број 101 / 2001


Антропологија религије Преузми број