СЕРЈОЖА И НИНОЧКА У КРАЉЕВИНИ ЈУГОСЛАВИЈИ


Тема текста: Стрип и идентитет
Кључне речи: Нема кључне речи
Аутор текста: Ирина Антанасијевић

У ра­ду се опи­су­је фе­но­мен на­стан­ка стри­па о ру­ским еми­гран­ти­ма у Кра­ље­ви­ни Ју­го­сла­ви­ји, ко­ји су чи­ни­ли од­ре­ђе­ни кул­ту­ро­ло­шки тип, ин­те­ре­сан­тан и за ис­тра­жи­ва­че стри­па и за со­ци­о­ло­ге, кул­ту­ро­ло­ге и на­ра­то­ло­ге. Уко­ли­ко нам се мо­гућ­ност ана­ли­зе стри­па као од­ре­ђе­ног тек­ста, об­је­ди­ње­ног си­сте­мом култур­них мар­ке­ра / ко­до­ва, спе­ци­фич­них ка­ко за бе­о­град­ску, та­ко иза еми­гра­ци­ју уоп­ште, учи­ни за­ни­мљи­вом, он­да ће­мо би­ти у могућ­но­сти да раз­у­ме­мо овај текст сва­ко­днев­ног жи­во­та, ко­ји је на­стао не са­мо у сре­ди­ни пр­вог та­ла­са ру­ске еми­гра­ци­је, већ и зе­мље ко­ја их је при­хва­ти­ла. И не са­мо што је на­стао, већ је био из­ло­жен ви­со­ком сте­пе­ну ми­то­ло­ги­за­ци­је, ства­ра­ју­ћи соп­стве­не ти­по­ло­шке мо­де­ле.

Број 165 / 2019


Стрип и идентитет Преузми број

Текст


Преузми текст