ДАВИД ШТРБАЦ – КОЧИЋЕВ МИКРОУНИВЕРЗУМ У СТРИПУ


Тема текста: Стрип и идентитет
Кључне речи: Нема кључне речи
Аутор текста: Горан Дујаковић

Рад се ба­ви ути­ца­јем књи­жев­ног опу­са Пе­тра Ко­чи­ћана днев­ни стрип „Да­вид Штр­бац” Ми­ра Мла­ђе­но­ви­ћа ко­ји је изла­зио на стра­ни­ца­ма ба­њо­луч­ког днев­ни­ка Глас (Глас Срп­ске) од1973. до 2007. го­ди­не. Стрип су­бли­ми­ше ху­мор и са­ти­ру из дра­ме „Ја­за­вац пред су­дом”, при че­му вје­што спа­ја и ак­ту­е­ли­зу­је Ко­чићев књи­жев­ни сви­јет и смје­шта у са­да­шње до­ба.

Број 165 / 2019


Стрип и идентитет Преузми број

Текст


Преузми текст