ВИЗУЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ СРПСКОГ НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА У СТРИПУ ХИЈЕРОНИМУС БОШ


Тема текста: Стрип и идентитет
Кључне речи: Нема кључне речи
Аутор текста: Марија Ристић

Про­цес гло­ба­ли­за­ци­је де­ста­би­ли­сао је и из­ме­нио до­тада­шњи по­ло­жај на­ци­о­нал­ног иден­ти­те­та, што је за по­сле­ди­цу има­ло да на­ци­о­нал­на умет­ност из­гу­би ста­тус зва­нич­не умет­ничке прак­се. Стрип, као по­се­бан вид умет­нич­ког из­ра­жа­ва­ња, у свом ви­зу­ел­ном и тек­сту­ал­ном на­ра­ти­ву, ну­ди мно­го­број­ност на­ци­онал­них ко­до­ва са за­јед­нич­ком уло­гом – ко­му­ни­ка­ци­ја са чи­та­о­цем. У овом ра­ду ана­ли­зи­ра­ће се ви­зу­ел­ни еле­мен­ти срп­ског на­ци­о­налног иден­ти­те­та у стри­пу Хи­је­ро­ни­мус Бош са на­ме­ром њи­хо­во гпред­ста­вља­ња и ту­ма­че­ња, с об­зи­ром на то да ни­су са­став­ни де­ло­ви на­ра­ти­ва стри­па. Хи­је­ро­ни­мус Бош до са­да је из­дат у више европ­ских зе­ма­ља, а кре­и­ра­ли су га фран­цу­ски из­да­вач Дел­кур (Del­co­urt), сце­на­ри­сти Пе­рез (Pe­rez) и Ри­ком (Ri­ca­u­me) у са­радњи са срп­ским ака­дем­ским сликарoм и илу­стра­то­ром – Боба­ном Сави­ћем (Гето).

Број 165 / 2019


Стрип и идентитет Преузми број

Текст


Преузми текст