ЕКСПЛОАТАЦИЈА ИДЕЈЕ У СТРИПУ – PUNISHER


Тема текста: Стрип и идентитет
Кључне речи: Нема кључне речи
Аутор текста: Милан Милошевић

Стрип, још у свом по­во­ју, по­стао је жр­тва зло­у­по­требе ме­диј­ских кор­по­ра­ци­ја. Ша­блон­ски сце­на­ри­ји су би­ли услов за ти­ра­жност и ко­мер­ци­јал­ност а они су, уз „Co­mics Co­de Aut­hority (CCA)”, не­сум­њи­во нај­ви­ше на­шко­ди­ли стри­пу и успо­ра­ва­ли раз­ви­так стрип­ских све­за­ка у ви­со­ку умјет­ност. Овај кор­по­рациј­ски мо­дел, иа­ко про­ка­зан и об­зна­њен јав­но­сти још се­дам­де­сетих го­ди­на 20. ви­је­ка, ни­је на­пу­штен ни да­нас. У овом ра­ду ће­мо се освр­ну­ти на исто­ри­ју ин­ду­стри­ја­ли­за­ци­је стри­па тј. екс­плоа­та­ци­ју ори­ги­нал­них за­ми­сли по­пут оне у Мар­ве­ло­вом се­ри­ја­лу „Панишер”. Ана­ли­за об­у­хва­та три­де­се­тро­го­ди­шњу ево­лу­ци­ју сери­је, опа­да­ње ква­ли­те­та сце­на­ри­ја и цр­те­жа, као и про­мје­не у ка­рак­те­ру са­мог Па­ни­ше­ра, чи­ме се по­ку­ша­ва­ју ого­ли­ти ме­то­де ко­ји­ма се вр­ши ства­ра­ње фран­ши­зе од вје­штач­ки одр­жа­ва­ног сери­ја­ла. Са­га о Френ­ку Ка­слу ни­је нај­ду­жа у исто­ри­ји стрип­ског ме­га­и­зда­ва­штва, али због сво­је ак­ту­ел­но­сти пред­ста­вља од­ли­чан при­мјер уда­ља­ва­ња стри­па од ње­го­вих умјет­нич­ких на­че­ла.

Број 165 / 2019


Стрип и идентитет Преузми број

Текст


Преузми текст