ЕСТЕТИКА НЕВИДЉИВОГ


Тема текста: Стрип и идентитет
Кључне речи: Нема кључне речи
Аутор текста: Драгана Купрешанин

У екс­пе­ри­мен­тал­ним фор­ма­ма стрип­ског ме­ди­ја ко­је од­сту­па­ју од кла­сич­них штам­па­них фор­ми и ба­зи­ра­ју се на инте­гра­ци­ји раз­ли­чи­тих ме­ди­ја, струк­ту­ра стри­па раз­ла­же се на са­др­жа­је ко­ји као по­себ­не вр­сте мо­ду­ла уче­ству­ју у ње­го­вој де­фини­ци­ји. Кроз при­ка­зе сту­ди­ја слу­ча­ја про­је­ка­та ко­ји стрип по­ставља­ју на гра­нич­не по­зи­ци­је ли­ков­них и при­ме­ње­них умет­но­сти, опи­са­но је мо­гу­ће де­фи­ни­са­ње струк­ту­ре стри­па, не­за­ви­сно од про­дук­ци­о­них тех­но­ло­ги­ја ко­је су га ини­ци­јал­но об­ли­ко­ва­ле. Комби­но­ва­њем са­вре­ме­них тех­но­ло­шких про­це­са и кла­сич­них ли­ков­них тех­ни­ка, екс­пе­ри­мен­тал­ни стрип у нај­чи­сти­јем об­ли­ку ну­ди дефи­ни­ци­ју ме­ди­ја осло­бо­ђе­ну тех­нич­ких усло­вља­ва­ња и по­ка­зу­је сушти­ну ње­го­ве струк­ту­ре, ко­ју то­ком го­ди­на ме­ња­ју тех­но­ло­шке про­ме­не. Са­ма струк­ту­ра ме­ди­ја оста­је ње­го­ва глав­на око­сни­ца, ко­ја се у са­вре­ме­ном до­бу, при­ме­ном но­вих тех­но­ло­ги­ја, об­ли­ку­је на на­чин да ме­диј чи­ни до­ступ­ним пу­бли­ци раз­ли­чи­тих ви­зу­ел­них ка­па­ци­те­та, те пу­бли­ка стри­па по­ста­је пот­пу­на. Так­тил­на димен­зи­ја у об­ли­ко­ва­њу ме­ди­ја по­ка­зу­је не­за­ви­сност струк­ту­рал­не ор­га­ни­за­ци­је ме­ди­ја у од­но­су на си­стем про­дук­ци­је и пре­ју­ди­ци­ра есте­ти­ку ње­них еле­ме­на­та у бу­ду­ћим тех­но­ло­шким мо­ди­фи­ка­ција­ма и ино­ва­ци­ја­ма.

Број 165 / 2019


Стрип и идентитет Преузми број

Текст


Преузми текст