МЕСТА БАШТИЊЕЊА СТРИПА


Тема текста: Стрип и идентитет
Кључне речи: Нема кључне речи
Аутор текста: Аница Туцаков

Рад пред­ста­вља при­лог ис­тра­жи­ва­њу вла­да­ју­ћих ме­хани­за­ма, про­це­са и ме­ста ба­шти­ње­ња стри­па, као на­сто­ја­ња да се упо­зна­ју, са­чу­ва­ју, за­пам­те, по­де­ле, пред­ста­ве и до­пу­не вредно­сти ва­жне за по­је­ди­на дру­штва и за­јед­ни­це у ко­ји­ма се ствара­ју стрип­ска де­ла, али и за раз­у­ме­ва­ње ши­рих ци­ви­ли­за­циј­ских про­це­са. Пи­та­ња ко­ја во­де ово ис­тра­жи­ва­ње од­но­се се на пробле­ме у про­це­су му­зеј­ског „по­све­ће­ња” стри­па, по­себ­но на из­лагач­ке прак­се и из­ло­жбе­не ка­па­ци­те­те ко­ји пред­ста­вља­ју кључ­но ме­сто при­пре­ме кон­тек­ста за аде­кват­но при­су­ство стри­па у му­зе­ји­ма. Од­го­ва­ра­ју­ћа из­ло­жбе­на прак­са упу­ћу­је на кон­сти­тутив­но јем­ство ме­ди­ја и при­ро­ду пред­ста­вље­них, од­но­сно чу­ва­них ма­те­ријала.

Број 165 / 2019


Стрип и идентитет Преузми број

Текст


Преузми текст