ИГРЕ У ЕРИ ИМПЕРИЈЕ


Тема текста: Култура видео игара
Кључне речи: Нема кључне речи
Аутор текста: Ник Дајер Витфорд и Грег Де Појтер

Пред Ва­ма је пре­вод увод­ног есе­ја ка­нон­ске сту­ди­је о геј­минг кул­ту­ри – „Игре Им­пе­ри­је: гло­бал­ни ка­пи­та­ли­зам и видеоигре”, Ни­ка Да­јер-Вит­фор­да и Гре­га де Пој­те­ра („Ga­mes of Empire: Glo­bal Ca­pi­ta­lism and Vi­deo Ga­mes”, Uni­ver­sity of Min­ne­so­ta Press, 2009). Без об­зи­ра на го­ди­ну из­ла­ска књи­ге, ово је и да­ље из­у­зет­но ко­ри­стан пре­глед ко­ји, као та­кав, омо­гу­ћа­ва пу­но разу­ме­ва­ње дру­гих при­ло­га у окви­ру те­ма­та. Сме­шта­ју­ћи кул­ту­ру ви­део-ига­ра у епи­сте­мо­ло­шки па­спар­ту ко­ји су од­ре­ди­ли те­о­рети­ча­ри Им­пе­ри­је, Мајкл Харт (Mic­hael Hardt) и Ан­то­нио Не­гри (An­to­nio Ne­gri), ау­то­ри су по­ста­ви­ли те­ме­ље дру­га­чи­јег, кри­тичког про­у­ча­ва­ња, ко­је по­чи­ва на ду­бо­ком раз­у­ме­ва­њу ло­ги­ке вир­туел­них ига­ра, на по­зна­ва­њу њи­хо­ве те­ле­о­ло­ги­је и њи­хо­ве ре­цеп­ци­је. Њи­хо­ва кул­ту­ро­ло­шко-по­ли­ти­ко­ло­шка ана­ли­за ме­ди­ја ин­кли­ни­рана за­кључ­ци­ма о сре­ди­шњем ме­сту ко­је ви­део-игре да­нас за­у­зи­мају уну­тар са­вре­ме­ног гло­бал­ног по­рет­ка; тим пре што су у ње­му за­сту­пље­не и као сред­ство вла­да­ња и као (вир­ту­ел­ни) про­сторбор­бе и от­по­ра. Пра­во на об­ја­вљи­ва­ње пре­во­да до­би­је­но је љу­базно­шћу ау­то­ра и из­да­ва­ча (Uni­ver­sity of Min­ne­so­ta Press).

Број 168 / 2020


Фантастично у култури • Култура књиге код мањина у Војводини • Култура видео игара Преузми број

Текст


Преузми текст