МЕДИЈСКА КОНВЕРГЕНЦИЈА ВИДЕО ИГАРА И ФИЛМА


Тема текста: Култура видео игара
Кључне речи: Нема кључне речи
Аутор текста: Манојло Маравић

По­ла­зна тач­ка за де­фи­ни­са­ње од­но­са фил­ма и ви­део ига­ра је по­зна­та те­за да сва­ки но­ви ме­диј пре­у­зи­ма од сво­јих прет­ход­ни­ка не­ке фор­мал­не и са­др­жин­ске ка­рак­те­ри­сти­ке, али и прет­хо­де­ћи ме­диј ре­кон­фи­гу­ри­ше сво­ја и ап­сор­би­ра свој­ства новог ме­ди­ја. Циљ је да се пред­ста­ви ши­ри те­о­риј­ски оквир, ко­ји би по­слу­жио као осно­ва да­љег ис­тра­жи­ва­ња ове ре­ла­ци­је. Ко­ри­стиће се мул­ти­ди­сци­пли­нар­ни при­ступ, ко­ји се те­ме­љи на кон­цеп­тима сту­ди­ја ме­ди­ја, сту­ди­ја ви­део-ига­ра, сту­ди­ја фил­ма и сту­ди­ја кул­ту­ре. Ви­део-игре се че­сто ба­зи­ра­ју на филм­ским те­мат­ским, на­ра­тив­ним и жан­ров­ским мо­де­ли­ма, док је у фил­мо­ви­ма присут­на ре­кур­зив­на на­ра­тив­на ло­ги­ка ви­део-ига­ра. У ви­део-играма при­мет­но је ко­ри­шће­ње филм­ског је­зи­ка, а у фил­мо­ви­ма је он мо­ди­фи­ко­ван под ути­ца­јем естет­ских свој­ста­ва ига­ра. Хо­ли­вуди ин­ду­стри­ја ви­део-ига­ра оства­ру­ју си­нер­ги­ју и ну­де по­тро­ша­чима ши­ро­ки спек­тар на­чи­на кон­зу­ми­ра­ња про­из­во­да у раз­ли­чи­тим ме­ди­ји­ма.

Број 168 / 2020


Фантастично у култури • Култура књиге код мањина у Војводини • Култура видео игара Преузми број

Текст


Преузми текст