ЛУДОЛОГИЈА И НАРАТОЛОГИЈА – ЛЕГЕНДА О СУKОБУ


Тема текста: Култура видео игара
Кључне речи: Нема кључне речи
Аутор текста: Биљана Митровић

У ра­ду су да­ти пре­глед и ана­ли­за на­ра­то­ло­шког и лудо­ло­шког при­сту­па про­у­ча­ва­њу ви­део-ига­ра и осврт на осни­ва­ње још увек мла­де обла­сти сту­ди­ја ви­део-ига­ра. Пред­ста­вље­на су пола­зи­шта обе те­о­риј­ске стру­је, про­ис­те­кле из истог – књи­жев­но те­о­риј­ског кор­пу­са. Ста­ње ди­сци­пли­не и ака­дем­ске тен­зи­је у овом по­љу ука­за­ле су и на на­чи­не функ­ци­о­ни­са­ња струч­не за­јед­ни­це, те ме­ха­ни­зме њи­хо­вог де­ље­ња или усло­жња­ва­ња на ор­га­ни­за­ци­о­ном и ме­то­до­ло­шком пла­ну. Лу­до­ло­шки при­ступ, ко­ји сво­ди про­у­ча­вање ви­део-ига­ра на опис и кла­си­фи­ка­ци­ју пра­ви­ла и ме­ха­ни­ке игре, у ра­ду се оце­њу­је као ре­дук­ци­о­ни­стич­ки, али и ко­ри­стан и при­менљив за раз­у­ме­ва­ње спе­ци­фич­но­сти ви­део-ига­ра. За­кљу­чу­је се да лу­до­ло­ги­ја тек за­јед­но са на­ра­то­ло­ги­јом и дру­гим хуманистичким дисциплинама чи­ни за­о­кру­жен кор­пус сту­ди­ја ви­део-ига­ра.

Број 168 / 2020


Фантастично у култури • Култура књиге код мањина у Војводини • Култура видео игара Преузми број

Текст


Преузми текст