ЛУДИЧКО ИЗМЕШТАЊЕ БИБЛИЈСКОГ МИТА


Тема текста: Култура видео игара
Кључне речи: Нема кључне речи
Аутор текста: Јована Вујанов

Ви­део-игра „The Bin­ding of Isa­ac” (2011) Ед­мун­да Мекми­ле­на (Ed­mund McMil­lan) пред­ста­вља пост­мо­дер­ну об­ра­ду библиј­ске епи­зо­де о Авра­мо­вом жр­тво­ва­њу Иса­ка, ко­ја се – реч­ни­ком „Хе­те­ро­ко­сми­ке” Љу­бо­ми­ра До­ле­же­ла (Lu­bo­mir Do­le­žel) – мо­же опи­са­ти као ра­ди­кал­но из­ме­шта­ње пр­во­бит­ног на­ра­ти­ва. У пита­њу је по­ле­мич­ки ан­ти­свет, ко­ји је пред­ста­вљен кроз пер­спек­тиву Иса­ка, де­ча­ка ко­јег зло­ста­вља „те­ле­је­ван­ђе­ли­змом” („tele­vange­lism”) оп­сед­ну­та мај­ка. Око­сни­ца игре је ње­го­во геј­ми­фи­ко­ва­но фан­та­зи­ра­ње о окр­ша­ју са ро­ди­те­љем, ко­је је про­же­то ду­бо­ком анк­си­о­зно­шћу по­во­дом соп­стве­ног са­гре­ше­ња. Као од­го­вор на осећа­ње не­ла­го­де, де­чак ин­стру­мен­та­ли­зу­је поп­кул­тур­не еле­мен­те, на­ро­чи­то из сфе­ре ви­део-ига­ра. Ис­ку­ство зло­ста­вља­но­сти из­ража­ва се и кроз тзв. „ro­u­ge­li­ke” жа­нр, ко­јем игра при­па­да, што омо­гу­ћа­ва про­це­ду­рал­ни из­раз оп­се­си­је кроз ите­ра­тив­но при­пове­да­ње за­сно­ва­но на ра­зли­ци и по­на­вља­њу. Ци­клич­ни на­ра­тив ове ви­део-игре све­до­чи о (не)мо­гућ­но­сти­ма са­вре­ме­ног лу­ди­зма да иску­пи тра­у­му зло­ста­вља­ња

Број 168 / 2020


Фантастично у култури • Култура књиге код мањина у Војводини • Култура видео игара Преузми број

Текст


Преузми текст