ТРАНСМЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ У СЛУЖБИ РАЗВОЈА КУЛТУРЕ


Тема текста: Критичко мишљење у дигиталном добу – Култура, уметност, медији
Кључне речи: Нема кључне речи
Аутор текста: Јасмина Арсенијевић и Ана Милојевић

У овом ра­ду раз­ма­тра­мо про­ме­не иза­зва­не но­вим ко­муни­ка­ци­о­ним тех­но­ло­ги­ја­ма ко­је омо­гу­ћа­ва­ју све ве­ћу пар­ти­ци­паци­ју про­сеч­них ко­ри­сни­ка ин­тер­не­та у сфе­ри кул­тур­не про­дук­ци­је. Ко­ри­сте­ћи пер­спек­ти­ву пи­ра­ми­де пар­ти­ци­па­ци­је, пред­ста­вља­мо раз­ли­чи­те об­ли­ке оства­ри­ва­ња уче­шћа ко­ри­сни­ка у кул­ту­ри у зави­сно­сти од ни­воа сло­бо­де ко­ји оства­ру­ју, од­но­сно струк­ту­ри­рано­сти од­но­са пар­ти­ци­па­ци­је. Глав­ни ар­гу­мент ра­да је­сте да се раз­вој кул­ту­ре мо­же по­спе­ши­ва­ти са по­ве­ћа­ва­њем пар­ти­ци­па­ције у кул­тур­ној про­дук­ци­ји. У скла­ду са тим по­ве­зу­је­мо пи­ра­ми­ду пар­ти­ци­па­ци­је са ком­пе­тен­ци­ја­ма ко­је при­па­да­ју тран­сме­диј­ској пи­сме­но­сти, ка­ко би­смо ука­за­ли на по­тен­ци­јал ко­ји тран­сме­дијско опи­сме­ња­ва­ње мо­же има­ти на обо­га­ћи­ва­ње гло­бал­не кул­ту­ре.

Број 169 / 2020


Критичко мишљење у дигиталном добу • Путеви менаџмента у култури Преузми број

Текст


Преузми текст