ПОЗОРИШНИ И ФИЛМСКИ ОНЛАЈН ФЕСТИВАЛИ


Тема текста: Критичко мишљење у дигиталном добу – Култура, уметност, медији
Кључне речи: Нема кључне речи
Аутор текста: Маша Сеничић и Огњен Обрадовић

На темељу интердисциплинарне теоријске анализе која укр­шта сту­ди­је из­во­ђе­ња, кул­ту­ре, фил­ма и екран­ских ме­ди­ја, овај рад ис­пи­ту­је тран­сфор­ма­ци­ју фе­сти­ва­ла у ди­ги­тал­ном окруже­њу то­ком пан­де­ми­је ви­ру­са ко­ро­на, раз­у­ме­ва­ју­ћи их као ме­старе­ал­ног оку­пља­ња (пре­ко кон­цеп­та ли­ми­нал­но­сти) и кри­тич­ке диску­си­је, тј. као по­кре­та­ча ва­жних и че­сто кон­фликт­них те­ма у јав­ном ин­те­ре­су. На­кон кра­ћих те­о­риј­ских раз­ма­тра­ња су­сре­та по­зо­ри­шних и филм­ских фе­сти­ва­ла са ди­ги­тал­ним ме­ди­ји­ма, мето­дом сту­ди­је слу­ча­ја ана­ли­зи­ра­мо два он­лајн до­га­ђа­ја: Фе­стивал ин­те­р­на­ци­о­нал­ног сту­дент­ског те­а­тра „Фист” (2020) и Фести­вал крат­ко­ме­тра­жног фил­ма „My Dar­ling Quaranti­ne” (2020). На­ве­де­ни при­ме­ри по­мо­ћи ће нам да ис­пи­та­мо по­тен­ци­јал­не предно­сти и ма­не он­лајн фе­сти­ва­ла, пре све­га са ста­но­ви­шта њи­хо­вог зна­ча­ја за ини­ци­ра­ње јав­них кри­тич­ких де­ба­та. Из­но­се­ћи и разла­жу­ћи њи­хо­ве спе­ци­фич­но­сти по­ка­зу­је­мо да фе­сти­ва­ле у ди­гитал­ном окру­же­њу не тре­ба ми­сли­ти као су­ро­гат или про­ду­жетак ма­ни­фе­ста­ци­ја ко­је се oдигравају ужи­во, већ као ау­тен­тич­ну кул­тур­ну прак­су је­дин­стве­них мо­гућ­но­сти фор­ми­ра­ња за­јед­ни­це,ко­ја отва­ра но­ви про­стор кри­тич­ког ми­шље­ња и прет­по­ста­вља дру­га­чи­је ме­то­де дру­штве­не бор­бе

Број 169 / 2020


Критичко мишљење у дигиталном добу • Путеви менаџмента у култури Преузми број

Текст


Преузми текст