ДРУШТВЕНИ АНГАЖМАН МЛАДИХ УМЕТНИЦА У ДИГИТАЛНОМ КОНТЕКСТУ


Тема текста: Критичко мишљење у дигиталном добу – Култура, уметност, медији
Кључне речи: Нема кључне речи
Аутор текста: Татјана Николић

Мла­де же­не за­у­зи­ма­ју све зна­чај­ни­је ме­сто у онлajн про­сто­ру ко­ри­сте­ћи све пред­но­сти ди­ги­тал­ног до­ба и ства­ралач­ке ка­рак­те­ри­сти­ке ин­тер­не­та и ди­ги­тал­них ме­ди­ја. У тек­сту се ис­пи­ту­је да ли и у ко­јој ме­ри мла­де ау­тор­ке из Ср­би­је ко­ристе сво­ју умет­нич­ку про­дук­ци­ју и сво­је про­фи­ле на ди­ги­тал­ним  плат­фор­ма­ма за из­ра­жа­ва­ње дру­штве­но ­по­ли­тич­ких ста­во­ва, и ка­квих, а по­себ­но ка­кво је њи­хо­во раз­у­ме­ва­ње фе­ми­ни­зма, родне рав­но­прав­но­сти и ис­ку­ство са род­ном дис­кри­ми­на­ци­јом. Друштве­ни кон­текст пр­ве по­ло­ви­не 2020. го­ди­не то­ком ко­је је ра­ђено ис­тра­жи­ва­ње обе­ле­жи­ла је пан­де­ми­ја и по­сле­дич­но ван­ред­но ста­ње и изо­ла­ци­ја, а по­ред то­га уо­би­ча­је­ном окру­же­њу њи­хо­вог ства­ра­ла­штва при­па­да и сек­си­зам у ме­ди­ји­ма и јав­ном про­стору. Ис­тра­жи­ва­ње је об­у­хва­ти­ло ин­ди­ви­ду­ал­не ин­тер­вјуе са осам ау­тор­ки мла­ђе ге­не­ра­ци­је у раз­ли­чи­тим умет­нич­ким по­љи­ма (визу­ел­не умет­но­сти, му­зи­ка, филм, књи­жев­ност и из­во­ђач­ке уметно­сти), кроз ко­је је ис­пи­ти­ва­на њи­хо­ва упо­тре­ба дру­штве­них мре­жа и ди­ги­тал­них плат­фор­ми, кри­тич­ко ми­шље­ње и кри­тич­ка умет­нич­ка про­дук­ци­ја, те ре­ак­ци­је на гло­бал­ну кри­зну си­ту­а­ци­ју и дру­штве­не про­бле­ме.

Број 169 / 2020


Критичко мишљење у дигиталном добу • Путеви менаџмента у култури Преузми број

Текст


Преузми текст