КРИТИЧКО МИШЉЕЊЕ НА СРПСКИМ ДИГИТАЛНИМ ПОРТАЛИМА


Тема текста: Критичко мишљење у дигиталном добу – Култура, уметност, медији
Кључне речи: Нема кључне речи
Аутор текста: Сања Домазет

У ра­ду ће би­ти ис­тра­же­но кри­тич­ко ми­шље­ње у колум­на­ма, као ана­ли­тич­ком но­ви­нар­ском жан­ру, кроз ко­ји но­ви­нар из­но­си крај­ње ли­чан, сло­бо­дан, су­бјек­тив­ни став. Спе­ци­фич­ност је што смо се опре­де­ли­ли да пред­мет ана­ли­зе бу­ду ко­лум­не на диги­тал­ним пор­та­ли­ма, ко­је де­лом ли­че на овај жа­нр у шта­па­ним ме­ди­ји­ма, али по­при­ма­ју осо­бе­но­сти ди­ги­тал­них ме­ди­ја као што су хи­пер­тек­сту­ал­ност, мул­ти­ме­ди­јал­ност и ин­тер­ак­тив­ност... Кроз ана­ли­зу пре­ко осам­де­сет ко­лум­ни са три раз­ли­чи­та пор­та­ла, би­ће ука­за­но ко­је су до­ми­нант­не те­ме ко­лум­ни у он­лајн но­ви­нарству, ко­ји но­ви­на­ри да­нас пи­шу ана­ли­тич­ки и да ли пи­шу кри­тички. Узо­рак ис­тра­жи­ва­ња чи­ни 85 ко­лум­ни об­ја­вље­них у пе­ри­о­ду од 1. до 31. ју­ла 2020. на пор­та­ли­ма „Н1”, „Но­ва.рс­” и „Пе­чат”. Од укуп­ног бро­ја ана­ли­зи­ра­них ко­лум­ни у да­том пе­ри­о­ду, на пор­та­лу те­ле­ви­зи­је „Н1” об­ја­вље­но је 13, на пор­та­лу „Пе­ча­та” 19, а на пор­та­лу „Но­ва.рс­” 53 ко­лум­не. Глав­ни циљ ис­тра­жи­ва­ња је био да се утвр­ди у ко­јој ме­ри по­сто­ји и на ко­ји на­чин ко­му­ни­ци­ра са пу­бли­ком кри­тич­ко ми­шље­ње на он­лајн пор­та­ли­ма.

Број 169 / 2020


Критичко мишљење у дигиталном добу • Путеви менаџмента у култури Преузми број

Текст


Преузми текст