96 / 1998

Поткултуре • Филм • Културна политика

Савет: Симеон Бабић, др Ратко Божовић, др Ранко

Бугарски (председник), др Радослав Ђокић, др Веселин

Илић, др Иван Ивић, Јован Јанићијевић

Редакција: др Невена Даковић, др Милена Драгићевић-Шешић

(главни уредник), др Јелена Ђорђевић, др Бојан

Јовановић, Душан Ч. Јовановић (одговорни уредник),

мр Бојан Јовић, Иван Куцина, др Ратка Марић, др Бранимир Стојковић

Опрема: Боле Милорадовић

Ликовни прилози: Иван Илић

Коректор: Мира Биљетина

Припрема за штампу: Светозар Станкић

Издавач: Завод за проучавање културног развитка

За издавача: Душан Ч. Јовановић

Редакција часописа Култура, Београд, Риге од Фере 4,

тел. 637-565. Часопис излази четири пута годишње. Претплате

слати на адресу: Завод за проучавање културног

развитка, Београд, Риге од Фере 4, жиро-рачун 60806-

603-8836 с назнаком „За часопис Култура“

KULTURA – Review for the Theory and Sociology

of Culture and Media (Editor in Chief Milena Dragićević-

Šešić), Beograd, Rige od Fere 4, tel. 637-565.

Published quarterly by Zavod za proučavanje kulturnog

razvitka (Centre for Study in Cultural Development),

Beograd, Rige od Fere 4

Радове слати у два штампана примерка и на дискети (у

програму Word), уз резиме на енглеском језику.

Штампа: СРБОШТАМПА, Београд, Добрачина 6-8

Тираж: 300 примерака

Штампање завршено априла 1998.

YU ISSN 0023-5164

UDK 301.188.3:79

Издавање овог броја Културе помогло је Министарство

културе Владе Републике Србије

97 / 1998

Теорија • Истраживања

Савет: Симеон Бабић, др Ратко Божовић, др Ранко

Бугарски (председник), др Радослав Ђокић, др Веселин

Илић, др Иван Ивић, Јован Јанићијевић

Редакција: др Невена Даковић, др Милена Драгићевић Шешић

(главни уредник), др Јелена Ђорђевић, др Бојан

Јовановић, Душан Ч. Јовановић (одговорни уредник),

мр Бојан Јовић, Иван Куцина, др Ратка Марић, др Бранимир

Стојковић

Опрема: Боле Милорадовић

Ликовни прилози: Милена Јовановић

Коректор: Мира Биљетина

Припрема за штампу: Светозар Станкић

Издавач: Завод за проучавање културног развитка

За издавача: Душан Ч. Јовановић

Редакција часописа Култура, Београд, Риге од Фере 4,

тел. 637-565. Часопис излази четири пута годишње. Претплате

слати на адресу: Завод за проучавање културног

развитка, Београд, Риге од Фере 4, жиро рачун 60806-

603-8836 с назнаком „За часопис Култура“

KULTURA – Review for the Theory and Sociology

of Culture and Media (Editor in Chief Milena Dragićević-Šešić), Beograd, Rige od Fere 4, tel. 637-565.

Published quarterly by Zavod za proučavanje kulturnog

razvitka (Centre for Study in Cultural Development),

Beograd, Rige od Fere 4

Радове слати у два šтампана примерка и на дискети (у

програму Word), уз резиме на енглеском језику.

Штампа: СРБОШТАМПА, Београд, Добрачина 6-8

Тираж: 300 примерака

Штампање завршено децембра 1998.

YU ISSN 0023-5164

UDK 301.188.3:79

Издавање овог броја Културе помогло је Министарство

културе Републике Србије