100 / 2000

Часопис Култура – почеци

Савет: Симеон Бабић, др Ратко Божовић, др Ранко

Бугарски (председник), др Радослав Ђокић, др Веселин

Илић, др Иван Ивић, др Јован Јанићијевић

Редакција: др Невена Даковић, др Милена Драгићевић Шешић

(главни уредник), др Јелена Ђорђевић, др Бојан

Јовановић, Душан Ч. Јовановић (одговорни уредник),

мр Иван Куцина, др Ратка Марић, др Бранимир Стојковић,

др Дивна Вуксановић

Опрема: Боле Милорадовић

Ликовни прилози: Мрђан Бајић

Коректор: Мира Биљетина

Припрема за штампу: Светозар Станкић

Издавач: Завод за проучавање културног развитка

За издаваћа: Душан Ч. Јовановић

Редакција часописа Култура, Београд, Риге од Фере 4,

тел. 637-565. Часопис излази четири пута годишње. Претплате

слати на адресу: Завод за проучавање културног

развитка, Београд, Риге од Фере 4, жиро-рачун 60806-

603-8836 с назнаком „За часопис Култура“,

E-mail: zaprokul@infosky.net

KULTURA – Review for the Theory and Sociology

of Culture and Media, Beograd, Rige od Fere 4, tel.

637-565. Published quarterly by Zavod za proučavanje

kulturnog razvitka (Centre for Study in Cultural

Development), Beograd, Rige od Fere 4

Радове слати у два штампана примерка и на дискети (у

програму Word), уз резиме на енглеском језику.

Штампа: СРБОШТАМПА, Београд, Добрачина 6-8

Тираж: 300 примерака

штампање завршено октобра 2000.

YU ISSN 0023-5164

UDK 301.188.3:79

Издавање овог броја Културе помогло је Министарство 

културе Републике Србије