118-119 / 2007

Клифорд Герц

Редакција: др Ивана Спасић, др Зорица Томић, др Мишко

Шуваковић, др Милан Вукомановић, др Александар Прњат,

мр Ивана Ђокић, мр Бошко Милин, Предраг Шарчевић, Вања

Шибалић, Татјана Гарчевић, Пеђа Пивљанин (секретар)

Главни и одговорни уредник: др Јелена Ђорђевић

Лепотом часописа бавио се: Боле Милорадовић

Лектор / коректор: Драгана Мартиновић

Припрема за штампу: Светозар Станкић

Издавач: Завод за проучавање културног развитка

За издавача: др Вукашин Павловић

Редакција часописа Култура, Београд, Риге од Фере 4,

тел. 2637-565

E-mail: kultura@zaprokul.org.yu

Web site: www.zaprokul.org.yu

Часопис излази четири пута годишње

Сви текстови у часопису се рецензирају

Претплате слати на адресу: Завод за проучавање културног

развитка, Риге од Фере 4, жиро-рачун 840-704664-57

с назнаком „За часопис Култура“

KULTURA – Review for the Theory and Sociology of Culture

and for the Cultural Policy (Editor in Chief dr Jelena

Đorđević), Beograd, Rige od Fere 4, tel. (+381 11) 2637 565

Published quarterly by Zavod za proučavanje kulturnog

razvitka (Center for Study in Cultural Development),

Beograd, Rige od Fere 4

Радове слати у два штампана примерка и у електронској

форми (у програму Word), уз резиме на енглеском језику

Штампа: ФОТО ФУТУРА, Београдског батаљона 3,

Београд

Тираж: 300

Штампање завршено: марта 2008.

ISSN 0023-5164

УДК 316.7

Штампање овог броја Културе помогло је

Министарство културе Републике Србије