РЕДАКЦИЈА ЧАСОПИСA

Извршни уредник: Пеђа Пивљанин

Телефон: 011 2187 637

Е-mail: kultura@zaprokul.org.rs

Др Слађана Илић (главна уредница)

Владан Церовић (одговорни уредник)

Професор др Саша Радојчић

Др Јана Алексић

Доцент др Слободан Пенезић

Доцент др Владимир Коларић