Публикације

МАЛРО И ДЕЛОШ – ЈЕДАН РАЗГОВОР О МУЗЕЈУ

Овај рад је посвећен постављању питања која се намећу као последица промишљања појмова имагинарног и виртуелног музеја. Како виртуелни музеј у Делошовој интерпретацији представља у првом реду један имагинарни музеј (у оном смислу који је назначио Малро), потребно је успоставити однос између та два сродна појма и указати на њихов потенцијални значај за разумевање музеја као таквог. Имплицитним одбацивањем дистинкције музеологија – нова музеологија као неплодне за разрешавање музејских антиномија, у овом раду је дисциплинарно одређење у потпуности подређено промишљању онога шта музеј јесте из позиције Делошове интерпретације музеологије као једне ‘’филозофске дисциплине’’.