Публикације

ДИГИТАЛНА КУЛТУРА КАО ИСХОДИШТЕ САВРЕМЕНОГ МАРКЕТИНГА: С ОНЕ СТРАНЕ ИЛУЗИЈЕ

У раду се тумаче утицаји дигиталне културе на друштво у целини, са посебним освртом на потрошачко друштво и неке од савремених стратегија маркетинга. У уводном делу представљене су извесне предикције у сфери развоја нових технологија у наредним деценијама и указано је на неке проналаске из прошлости који су директно и индиректно утицали на настанак и развој савремених технологија и медија. Даље у раду, кроз објашњење промена на пољу комуникацијске парадигме, ауторке објашњавају и промену у сфери дистрибуције информација и конституисања знања. Такође је објашњен и појам дигиталне културе као и њен развој, који се пак одвија паралелно са развојем нових технологија и медија. Потом је кроз објашњење конзумеризма, који је као концепт присутан у свакодневици све чешће, истакнуто како овај тренд има значајних реперкусија и кад је у питању културни хабитат, доносећи демократизацију и доступности културних садржаја и како, у складу са наведеним, неминовно долази до плурализације али и тривијализације истих. У завршном делу рада представљена је релативно нова технологија QR кодова, објашњен је њен настанак и распрострањеност као и несумњиве предности, али и мане. Указано је и на чињеницу да је бесплатна за коришћење, чиме највише погодује развоју нових маркетиншких стратегија. У складу са овим и објашњена је повезаност QR кодова са савременим маркетингом кроз неколико описаних пројеката.

HRVATSKO TRANZICIJSKO NOVINARSTVO – ISPIT ZRELOSTI NA PRAGU DIGITALNOG DOBA

Novinarska profesija na pragu digitalnog doba nalazi se možda pred novim ispitom zrelosti. U protekla dva desetljeća, od uspostave Hrvatske države i početka procesa “tranzicije”, novinarstvo je značajno utjecalo na društveno-politički kontekst, ali je jednako tako i samo to novinarstvo bilo oblikovano od politike i društvenih prilika. Elementi koji primarno utječu na procese transformacije profesije su medijska politika, tržišni uvjeti, zakonodavni model javnog medija, samoregulacija, sigurnost novinara, novinarsko obrazovanje, civilno društvo, raspolaganje novim tehnologijama. U ovome se radu, u kontekstu tih parametara, hrvatsko tranzicijsko novinarstvo sagledava kroz četiri kronološki postavljene faze razvoja: novinarstvo politike autoritarne predsjedničke vlasti i nekonsolidirane demokracije; novinarstvo s optimizmom uspona civilnog društva; novinarstvo tržišne diktature i korporativne medijske industrije i novinarstvo digitalne kulture. Svaka je od tih faza značila napredak u izgradnji demokratskih standarda i slobode profesije, a novo doba postavlja pred profesiju ozbiljne zahtjeve. Iako je on-line novinarstvo izraz moderne tehnologije i novoga doba, budućnost i kvaliteta profesije i dalje ovise o poštivanju i primijeni temeljnih vrijednosti profesije.