Публикације

ОСНОВНА ЗАКОНСКА РЕШЕЊА У КУЛТУРИ – СРБИЈА, НЕМАЧКА, ЛИТВАНИЈА И ГРЧКА

Рад се бави испитивањем важећих законских решења у култури у четири европске земље (Немачка, Литванија, Грчка и Србија). Кроз постојећу легислативу (њен обим, структуру и позицију у времену), као значајан инструмент културне политике, осликавају се политички смер, друштвена атмосфера, економска ситуација у држави, превирања, приоритети и циљеви. Модернизација и велики број измена у законима у култури у овим земљама, за циљ су имале (у случају Србије – имају) усклађивање са европским стандардима. Истражујући Уставе датих земаља, кровне и посебне законе у култури, (не)регулисане подобласти, економске и политичке специфичности и др., доноси се закључак о стању у свакој од земаља, а потом врши компаративна анализа у односу на Србију. Најзначајнији елемент културне легислативе у Србији представља Закон о култури, који је ступио на снагу марта 2010. године. Посебан део рада бави се међународним актима у култури и поређењем броја и датума ратификације истих у испитиваним земљама.