Публикације

ВЕБ 2.0, ДРУШТВЕНИ МЕДИЈИ И НОВА ПАРАДИГМА МЕДИЈСКОГ ИНФОРМИСАЊА

Рад кроз анализу релевантних извора истражује аспекте новонастале парадигме медијског информисања, кoja je резултат промена у општој друштвеној комуникацији услед информационо-комуникационе револуције. Веб 2.0 окружење, те друштвени медији, довели су до појаве високог нивоa интерактивности размене информација, те тиме и медијског информисања, односно новинарског извештавања. Ова интерактивност производи темељите промене, који се морају узети у обзир како би се производили и пласирали оптимални медијски садржаји. У раду се испитује веб 2.0 окружење, његове специфичности у односу на традиционалне медијске услове. Сагледавају се друштвени медији, њихове друштвене и комуникационе специфичности, те на који начин њихова интерактивна природа утиче на размену информација. Истражује се нова улога публике у медијској комуникацији, те успон грађанског новинарства као последица поменуте интерактивности дигиталног окружења. Затим, следи расправа о новим начинима потрошње медијских садржаја, те инцидентном информисању као резултату медијске културе друштвених медија. На крају, рад расправља о најважнијим етичким питањима савременог медијског информисања у веб 2.0 условима, превасходно о информационој сегрегацији – ехо коморама, те лажним вестима, и шта медијске организације и платформе друштвених медија могу учинити да се ова, друштвено непожељна, понашања сузбијају, а њихов штетни утицај умањи, или у потпуности отклони.