Публикације

ТРАНЗИЦИЈА КАО ПРЕЛАЗ ОД КУЛТУРЕ ПОЛИСА У КУЛТУРУ МЕГАЛОПОЛИСА

У тексту се, на примеру Дучићевог тумачења поезије Војислава Илића, описује конституисање културе полиса, као истовременог одговора на захтев модернизације и захтев за очувањем националног и културног идентитета. Култура полиса је као таква била супротстављена романтичарској културној матрици. У наставку текста, показују се разлике између тако схваћене културе полиса и културе Мегалополиса, односно урбаног дискурса, који путем широко схваћеног појма бранда, искључује појединца из његове националне и културне традиције. На тај начин, он га претвара у честицу биомасе, која стоји на располагању Мегалополису.

ЗАПАДНА КУЛТУРА И ДИГИТАЛНО: ОД ПОЛИСА ДО ВИРТУЕЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

У раду се анализирају поједини аспекти развоја западне културе од њених почетака у античкој Грчкој, па до савремених тенденција исказаних путем дигиталних технологија. Аутори указују на могућности, које се јављају масовним коришћењем савремених дигиталних технологија, за модификацију савременог оквира западне културе и његово прилагођавање данас потиснутим традицијама које ова култура баштини из периода антике. Идентификују се важни аспекти развоја који су одлучујуће дефинисали феномен грчког полиса и поставили трајне основе западне културе и разматрају се сличности и разлике са друштвеним иновацијама подстакнутим масовним коришћењем Веб 2.0 (Web 2.0) технологија почетком 21.века. Посебно се анализирају процеси изградње и функционисања заједнице и пореде вредности на основу којих је функционисао грчки полис и вредности на основу којих функционишу данашње виртуелне заједнице. Феномени осећања припадности, масовног учествовања, утицаја заједнице на изградњу појединца и значаја аматеризма објашњавају се у свом изворном појавном облику у оквирима полиса, а затим се анализирају потенцијали које оживљавање ових феномена има у контексту широке примене дигиталних технологија данас.