Публикације

ЕКОНОМСКЕ СЛОБОДЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО У КУЛТУРИ

Овај рад бави се анализом економских слобода и предузетништва у култури у Србији као једним од принципа демократије. У првом делу рада даје се појмовно одређење економских слобода и предузетништва у култури из угла односа културе и демократије, као и контекстуализација ових феномена на нивоу практичних политика. У другом делу анализирају се институционални оквири за развој предузетништва у култури у Србији кроз историјску перспективу. Оцењује се достигнути ниво њиховог развоја са циљем сагледавања постигнутог степена економских слобода у сфери културе. На крају рада дају се препоруке за унапређење културне политике у овој области на националном нивоу. 

ОД ЧУВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ДО РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА

Услед глобалних неолибералних трендова који стварају притисак да се у свим друштвеним областима развија тржишна логика (укључујући и културу), Европска унија већ неколико деценија посвећује пажњу питањима предузетништва у култури. Међутим, отпори према комодификацији културе и развоју предузетничког дискурса све су чешћи и интензивнији, и у Европи и код нас. Иако се на многим примерима показало да култура може да постане мотор економског развоја земље (што је све сиромашнијој Србији свакако потребно), појављује се бојазан да промоција ових концепата у ствари само сакрива намеру државе да смањи подршку сектору културе (посебно делатностима које не остварују директну економску добит). Другим речима, доводи се у питање хоће ли култура у Србији остати схваћена као област од јавног интереса. У раду се на основу прегледа релевантне литературе, домаћих и иностраних стратешких докумената и програма анализира утицај приоритета европских програма за културу на доношење одлука у Србији. Такође се анализирају различити односи спрам креативних индустрија (влада, ресорно министарство, сектор привреде, професионалци у култури), који рефлектују стање транзиционих дилема и конфузија, а посебна пажња је усмерена на разматрање резултата истраживања о стратешком развоју културе и европске културне сарадње у Србији и препорукама професионалаца у култури које су добијене путем истраживања Деска Креативна Европа 2016. године. Циљ је да се укаже на неопходност осигурања државне подршке непрофитним делатностима у култури и остварења стратешког приступа развоју креативних индустрија као могућем начину за разрешење транзиционе конфузије. 

ОРГАНИЗАЦИОНЕ КУЛТУРЕ ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

Овај рад представља закључке упоредне анализе организационих култура Европског центра за културу и дебату Град и Омладинског центра Црна кућа, предузетничких пројеката који су настали као иницијативе организација невладиног сектора. На основу препознатих најбољих модела деловања ових пројеката – организација, рад нуди смернице за управљање предузетничким културно-уметничким или активистичким организацијама невладиног сектора. Садржај анализе организационих култура је подељен у неколико целина: организационе структуре, комуникациони модели, програмске политике, вредности и методе мотивације који су заступљени у организацијама.

ПРЕДУЗЕТНИШТВО У КУЛТУРИ

Предузетништво у култури, као појава коју одликује предузимљивост и иновативност, има изузетно велику улогу у културном развоју, посебно локалних средина, јер се већина активности у културној сфери одвија на локалном нивоу. Зато је неопходно активно учешће локалних самоуправа у предузимању мера за подстицај предузетништва у култури. Најбољи пример представља музички фестивал Exit, који је најпрофитабилнија инвестиција града Новог Сада у последњих неколико година. У првом делу овог рада дат је кратак приказ различитих теоријских приступа проучавању предузетништва у култури. У другом делу, рад истражује трансформацију услед које је Exit од културно-уметничког догађаја, организованог у знак протеста против режима, доласком промена, постао један од најбољих музичких фестивала у свету. Та трансформација је резултат високе концентрисаности на могућност стварања нових вредности, у складу са новим потребама друштва, и представља прави пример предузетништва у култури.