Публикације

ХУМАНИЗАМ И ХУМАНИЗМИ (РА)СТЕЗАЊЕ ПОЈМА

У овом раду аутори настоје да понуде преглед различитих учења која се
сврставају под капу хуманизма. Мада се рад превасходно усредсређује на хумани-
стичке доктрине, теорију хуманизма често није једноставно разлучити од хума-
низма у пракси, те ће свакако бити реферисано на различите практичне програме
хуманизма. И у једном и у другом случају испоставља се да је хуманизам толико
разуђен, ако не и безобалан појам, да је можда упутније говорити о хуманизмима, у
множини. Иако један прегледни чланак не може да предочи подробну и свеобухватну
историју (идеје) хуманизма и све варијације кроз које је он прошао и пролази код
својих значајних заступника, аутори верују да читаоцима може пружити основ за
разумевање и оквир за даља истраживања и промишљања хуманизма/хуманизама.

ГАЛАТЕО О ЛЕПОМ ПОНАШАЊУ. БОНТОН ЂОВАНИЈА ДЕЛА КАЗЕ ИЗ 1558. ГОДИНЕ

Упутства за лепо понашање, бонтони, представљају одраз принципа који обликују свакодневни живот једне заједнице. Први модерни такав спис јесте “Галатео” Ђованија дела Казе, из 1558. У њему аутор наводи сет правила којих треба да се придржава појединац уколико жели да буде успешан члан друштва. Појединац коме се он обраћа није онај који тежи да се истакне у дворском миљеу, попут Кастиљонеовог “Дворанина”, већ грађанин који живи у републиканском амбијенту. “Галатео” представља директно упутство за цивилизовано понашање које је предуслов за опстанак заједнице. У раду се осврћемо на овај спис као текст који не губи своју актуелност, јер се у њему пажња обраћа на оне моделе понашања који леже у основи дефиниције уљудности, која карактерише културне навике које се сматрају позитивним и пожељним обрасцима и у времену у коме ми живимо.