Публикације

СТУДИЈЕ НАЦИОНАЛИЗМА И ЗАОКРЕТ КА ПРОСТОРУ: О КОНЦЕПТУ НАЦИОНАЛНЕ ТЕОРИЈЕ

Савремени „заокрет ка простору” у хуманистичким и друштвеним наукама покренуо је интересовање за питања простора у вези са феноменом национализма. Основни концепт путем кога се у оквиру студија национализма приступа проблематици простора јесте територија, која се разумева као омеђени простор уређен одређеним односима моћи. Већ у самом одређењу национализма као модерног облика суверенитета садржана је јасна референца на просторну димензију, јер се као конститутивна поставља идеја националне територије, као јасно дефинисаног простора који се жели поставити под такав суверенитет. У оквиру дискурса национализма могу се идентификовати две групе аргумената о вези нације и територије: природни и историјски, а у сврху њиховог предочавања користе се различити репрезентациони механизми којима се национална територија представља као органски јединствена, недељива и неповредива. У раду се критички сагледавају приступи националној територији као инструменту насиља, односно као чиниoцу идентитета.