Публикације

ЈАВНИ УМ КАО ОСНОВА ПОЛИТИЧКЕ КУЛТУРЕ У ЛИБЕРАЛНИМ ДЕМОКРАТИЈАМА: ИДЕЈА И ПРОБЛЕМИ

Циљ овога рада је да се размотри идеја јавног ума онако како ју је изложио Џон Ролс у Политичком либерализму из перспективе критике Џозефа Раза, коју је изнео у тексту Суочавање са различитошћу: пример епистемичке уздржаности. Раз даје критику Ролса, који је покушавао да свој политички либерализам заснује на основама које се не позивају на истину − што би значило да је његова теорија епистемички уздржана. Раз сматра да такав Ролсов подухват није могућ и да ће он морати да се позове на неке објективне вредности. У овом раду направљена је дистинкција између објективних вредности и вредности конституисаних сагласношћу како би се створио отклон од Разове терминологије и тиме указало на проблематичне претпоставке које се налазе у његовој критици. Наиме, овај рад заступа становиште по коме Разова критика епистемичке уздржаности јесте исправна, што значи да Ролс, онако како је конципирао своју теорију, мора да се позове на неке објективне вредности, али да то не значи, како Раз закључује, да теорија правде мора бити истинита.