Публикације

СПИРАЛА РАЗВОЈА И/ИЛИ СУНОВРАТА

Два кључна појма којима се објашњава суштина живота су време и простор. Кретање кроз време и простор, према једном начину разумевања, улази у путању тока кружног кретања по затвореном и предвидивом систему, док, по другом, кретање има линеарну путању у отвореном и за човека непредвидивом систему. Компромис између те две екстремне позиције разумевања развоја јесте симбол спирале који покушава да отвори затворен систем, да га враћа делимично на исто, али да, ипак, води у правцу развоја и кретања ка новим формама. Тако би круг, спирала и полуправа, били симболи разумевања кретања у времену које има свој почетак. У овом раду представљен је проблем развоја кроз симболику спирале. У контексту монотеистичких религија почетак је представљен стварањем света и одбројавањем дана. Спирала је успостављена у времену циклусом седмице. Друга порука Старога завета потиче од приче о паду у грех од када се, познањем добра и зла, спирала развоја одвија у два правца, у правцу живота и у правцу смрти, а поприште борбе је и Земља и биће.

ПРИНЦИП МАТРИЛИНЕАРНОСТИ У РАБИНСКОМ ЈУДАИЗМУ

Матрилинераност у јудаизму представља предмет дебата, будући да још увек нема јединственог одговора на питање његовог порекла у овој религији и разлога за инкорпорирање у праксу рабина. Фактори који су довели до појаве матрилинеарности код Јевреја несумњиво су многобројни и различити, премда сви осликавају социо-економско стање једног друштва у конкретном историјском тренутку. Овај рад пружа увид у општа сазнања која се тичу принципа матрилинеарности у јудаизму, нудећи нека објашњења за његово увођење од стране рабина. Кључно питање на које рад треба да одговори јесте да ли матрилинеарност код Јевреја има своје Библијско утемељење.