Публикације

ЕКОНОМСКА ЕФИКАСНОСТ И УТВРЂИВАЊЕ ТИПОВА РАЗВОЈА КРЕАТИВНОГ СЕКТОРА

Рад се бави истраживањем карактеристика раста (и развоја) креативног сектора са становишта економске ефикасности производних фактора који су у њему ангажовани. При томе се полази од анализе релевантне литературе која нуди различите теоријске концепте креативног сектора и његове структуре. Као критериј за разликовање типова раста (и развоја) креативног сектора узима се економска ефикасност посматрана кроз динамику продуктивности рада и ефикасност капитала.