Публикације

МАХАБХАРАТА И КОСОВСКА ЕПИКА

Између Махабхарате, највећег индијског, али и светског епа, те косовске епике већ су уочене сличности које је, с већом или мањом вероватноћом, могуће пратити до заједничког индоевропског исходишта. Но, уз таква, генетска преклапања, која се превасходно тичу епских ликова, сегмената радње и мотива, потребно је уочити и анализирати и сличности које нипошто не морају бити хисторијски мотивисане. Чланак се концентрише на изражајне, стилистичке и естетске паралелизме, који упућују на заједнички артхетипски извор у општељудској имагинацији. У том се светлу посматрају и разлике између та два корпуса, као израз аутономности сваке културе. Размотрена су тако стилска средства као што су хипербола, описи природе, лирске дионице.
Показује се да, uз свеепске карактеристике, постоје и специфичне кореспонденције између размотрених текстова.