Публикације

ПОПУЛАРНА КУЛТУРА У ФУНКЦИЈИ ДРУШТВЕНЕ КРИТИКЕ: СЛУЧАЈ EUTOPIA

Циљ рада је да покаже да популарна култура може имати улогу друштве-
не критике, промишљајући идеје албума Eutopia, музичког састава Massive Attack.
Упркос проблемима дефинисања популарне културе и њене идеологизације, рад ће
покушати да покаже да популарна култура представља погодно и делотворно сред-
ство друштвене критике. Током пандемије COVID-19 2020. године, на интернету
је објављен концептуални албум Eutopia, с пропратним излагањима о проблемима
данашњице. Пандемијска ситуација је учинила да се на драматичан начин испоље
глобални проблеми који представљају егзистенцијалну претњу за читаво човечан-
ство, те Eutopia излаже решења горућих проблема, предлажући универзални основ-
ни доходак, елиминацију пореских рајева и општу ангажованост како бисмо избегли
климатско ванредно стање. Надахнута Моровом Утопијом, Eutopia представља
реалистичну утопијску визију која треба да подстакне целокупну јавност на про-
мишљање и ангажованост у потрази за бољим и праведнијим друштвом. У том
погледу, Eutopia представља дело савремене популарне културе које је у функцији
друштвене критике, утемељено на хуманистичком подухвату побољшања чове-
чанства.