СТВАРАЊЕ И РУШЕЊЕ ВОЈНОГ ИДЕНТИТЕТА НА ПРИМЕРУ ЗГРАДЕ ДОБРОВИЋЕВОГ ГЕНЕРАЛШТАБА

Кроз рад сe истражујe и анализира како сe стварао војни идeнтитeт нових држава (СФРЈ, СРЈ, СЦГ и РС) на примeру рeпрeзeнтативних војних објeката – Гeнeралштаба (ДСЗПНО). Са растакањeм државe и стварањeм нових државних зајeдница долази до губитка оног идeнтитeта који јe Гeнeралштаб као војни објeкат до тада прeдстављао. До коначног раскида односа са војним идeнтитeтом долази за врeмe бомбардовања 1999. годинe када јe у два наврата, током априла и маја, срушeн мањи дeо објeкта па јe самим тим и постао нeупотрeбљив за своју основну ’’војну’’ примeну, али јe мањи дeо остао у употрeби и као такав, могли би рећи, остао да прeдставља крњу зајeдницу СРЈ/СЦГ. Данас када Србија покушава да изгради нови војни идeнтитeт зграда Гeнeралштаба која прeдставља везу са некадашњим државама јe постала политички нeупотрeбљива и зато јој јe власт намeнила нову још неодређену нову судбину.

ПРИРОДА, ПЕЈЗАЖ, ВРТ: МИСАОНЕ ПРИТОКЕ У ДЕЛУ НИКОЛЕ ДОБРОВИЋА

Педесетих година двадесетог века архитекта и урбаниста Никола Добровић писао је о концепту градског пејзажа експлицитно успоставивши релације између квалитета простора с достигнутим друштвеним вредностима. Објашњавајући поливалентну природу градског пејзажа као: „нову врсту просторности грађевних тијела и њихове пластике, шупље пластике између њих, архитектуре терена, зеленила и видика у једну органску, смишљену композициону цијелину”, Добровић је био међу првима који су у нашој средини разматрали овај појам. Овај рад испитује исходишта теоријских поставки Добровићевог „просторног стваралаштва” која извиру из његовог свеобухватног разумевања целовитости света: од природе преко врта до пејзажа, односно, преведено у урбану реалност: од градског простора преко градског зеленила до градског пејзажа. Чланак садржи приказ извода из неформалних бележака Николе Добровића, записаних у свескама које се налазе у ауторовој заоставштини у Архиву Српске академије наука и уметности у Београду, као и део визуелног материјала, односно фотографије и ликовнe приказe вртова Дворца Версај (Palais de Versailles).

ДОБРОВИЋ И БРАШОВАН – ДВЕ ИСПРЕПЛЕТАНЕ СТВАРАЛАЧКЕ БИОГРАФИЈЕ

Каријере истакнутих српских архитеката новијег доба Николе Добровића (1897–1967) и Драгише Брашована (1887–1965), биле су повезане многим нитима које са историјске дистанце заслужују проблемски осврт. Иако изразити индивидуалци, успешни и утицајни у свим областима стручног рада, по многим параметрима сматрани узорним ауторима, нису делили исте идеолошко-естетске ставове, а ни стил јавног иступања. У историографским вредновањима новијег српског градитељства, обе личности су сагледаване у светлу стваралачких заслуга, при чему им је приписана темељна улога у развоју архитектонске струке, њене културолошке и уметничке афирмације. Као продуктивни прегаоци који су наступали са супротстављених полова стручне сцене, Добровић и Брашован су добили подједнако висока друштвена и стручна признања, али и слојевиту историографску валоризацију.

ГЕНЕРАЛШТАБ НИКОЛЕ ДОБРОВИЋА КАО МЕМОРИЈСКИ ТОПОС У 21. ВЕКУ

У раду се креће од претпоставке да је урбана структура својеврсни мнемотехнички механизам, то јест, како је то ефектно срочио Луис Мамфорд да „у граду време постаје видљиво”. Основно мнемотехичко полазиште јесте да постоји веза између слика/представа (imagines) и места (loci), те да се у свести онога ко ту везу успоставља може призвати и сећање (memoria) на одређени садржај. Пренесено у домен урбане структуре, град постаје место испуњено сликама које творе нарочит меморијски пејзаж. У том контексту реперна архитектонска дела имају изразиту важност. Стога ће се у овом раду, а полазећи од наведених претпоставки, испитивати место зграде Државног секретаријата за народну одбрану (познате као „Генералштаб”) архитекте Николe Добровићa у меморијском пејзажу Београда. С тим у вези, узеће се у обзир значај Генералштаба као споменика културе, те његова баштинска вредност, али и кохерентност предлога за пренамену и реконтекстуализацију овог комплекса. Брзина којом је Генералштаб, за нешто више од пола века трајања, мењао своју меморијску конотацију, од архитеконског споменика (као метафора Сутјеске или артикулација Бергсонове филозофије), преко места страдања (након НАТО бомбардовања 1999), до полигона за политичко жонглирање друштвеним ресурсима (21. век), указује на несталност меморијских садржаја, те и на потребу за њиховим очувањем.

ДОБРОВИЋЕВИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКТИ ПОЛИТИЧКО-СПОРТСКОГ СТАДИОНА И ФИСКУЛТУРНОГ ПОЈАСА

Спорт је и пре Другог светског рата заузимао значајну улогу у популарној култури Београда. Четврту деценију двадесетог века обележиле су и амбициозне идеје поводом изградње трајног стадиона. Међутим, друштвене и политичке околности подједнако су спречиле реализацију монументалних градитељских замисли. Иако је завршетак Другог светског рата донео корените промене у југословенском друштву, долазак Комунистичке партије Југославије на чело државе није подразумевао потпуни раскид са архитектуром из претходног периода. Један од примера који потврђује континуитет и дијалог са предратним урбанистичким идејама на пољу спортске архитектуре су и пројекти Николе Добровића из 1946. године за Политичко-спортски стадион у Доњем граду Београдске тврђаве и Фискултурни појас од Аутокоманде до Бањице. Како се историографија до сада није детаљније бавила овим нереализованим пројектима, потребно је да се они подробније истраже, као и да се утврди потенцијална веза са предратним решењима сличне намене. Такође је од значаја расветлити могуће разлоге због којих су ови пројекти остали нереализовани.

ДЕЛОВАЊЕ НИКОЛЕ ДОБРОВИЋА НА ЈАДРАНУ

Овим радом се истражују пројектантске активности архитекте Николе Добровића (1897–1967) на Јадранском приморју током четврте деценије 20. века, приказане кроз конкурсне пројекте и реализације туристичке архитектуре у Сплиту и Дубровнику, којима је дат значајан допринос развоју међуратног архитектонског модернизма и авангардне мисли, али и подстрек развоју савремене туристичке привреде међуратне Југославије. Кроз неколико пројеката туристичке намене на Јадрану (купалиште, дворана за забаву, хотел, центар туристичког савеза), на којима су постигнути високи архитектонски и естетски домети међуратног модернизма, архитекта Добровић је истовремено указао на потребно усмерење развоја савремене туристичке изградње обликоване према захтевима нових туристичких активности. Иако су неки од ових пројеката остали нереализовани, јер за њих није било разумевања у ондашњој стручној јавности и друштвеном миљеу, у Добровићевом опусу они представљају израз високих модернистичких стремљења својственог проседеа у југословенској архитектонској пракси тридесетих година. Тржишни аспекти у туризму су подстицали тежњу инвеститора за изградњом хотела који би пратили нове стандарде у хотелијерству и тиме задовољили прохтеве захтевних гостију, који су, посећујући европска туристичка одредишта, осетили квалитет стандардизоване хотелске услуге. Уз примењене модернистичке принципе у архитектури хотела „Гранд” на Лопуду покрај Дубровника, јединственом примеру модерне хотелске архитектуре у Југославији, архитекта је тежио и социјалној компоненти савременог туризма прилагођеног новом профилу туристе.

НИКОЛА ДОБРОВИЋ: КОНКУРС ЗА ПОЗОРИШТЕ У НОВОМ САДУ ИЗ 1928–1929. ГОДИНЕ

Током међуратног периода у Новом Саду, као и у другим градовима тадашње земље, била је уобичајена пракса расписивања јавних конкурса за објекте за које је процењено да имају одређену вредност не само за своје будуће кориснике већ и за нешто што би могли назвати укупном архитектонском естетиком једног града. По пројектном задатку био је то конкурс за подизање нове зграде Српског народног позоришта (СНП), одржаног крајем 1928. и током прве половине 1929. године. На конкурсу је учествовао велики број домаћих архитеката из читаве земље, као и неколико архитеката који су живели у инострантву, какав је случај и са Николом Добровићем, тада настањеним у Прагу. Фактички конкурс на крају није успео а од изградње нове позоришне зграде убрзо се сасвим одустало. Ипак остали су сачувани опис и коментари Косте Страјнића, као и изглед неколико архитектонских пројеката који су били оцењени као успели. На првом месту је конкурсни рад архитекте Николе Добровића који је и поред несумњивог квалитета и најбољег пласмана, у круговима који су одлучивали, означен као „недовољно модеран за новосадску средину’’. Локација на којој је била предвиђена изградња позоришта убрзо је постала својеврсна раскрсница на којој су изграђени данас већ класични примери модерне српске архитектуре. Тако је, различитим сплетом историјских околности, Нови Сад остао не само без нове зграде за Српско народно позориште већ и без дела архитекте Николе Добровића, великана српске модернистичке архитектуре.

ГРАДИТЕЉСКА ДЕЛАТНОСТ АРХИТЕКТЕ НИКОЛЕ ДОБРОВИЋА У ПРАГУ (1922–1933)

Почеци градитељске активности архитекте Николе Добровића могу се и морају посматрати као интегрални део комплетног градитељског опуса овог југословенског архитекте. Због тога је најранији или „прашки период” од јединственог историографског значаја за проучавање свих синтагми у будућем Добровићевом раду које су емитовале недвосмислене поруке раног пуристичког обликовања простора, екстензивне естетике фасадних платна и експресионистичких момената у обликовању специфичног градитељског речника. Непотпуно истражено градитељско деловање архитекте Добровића непосредно након окончања студија у Прагу и специјализације у Паризу нам откривају до данас мање познати архивски документи и релативно проучена техничка грађа из периода од 1922. до 1933. године. Индикативно је да су у наведеном периоду Добровићева најзначајнија градитељска остварења из његове ране фазе уметничког стваралаштва, попут: Југословенског дома краља Александра Карађорђевића (1929–33), до данас изазивала неподвојену пажњу стручне и научне како домаће тако и иностране, нарочито чешке савремене истоириографске мисли. У контексту проучавања истог периода намећу се још увек отворена питања решавања ауторизације и интензитета професионалног учешћа у пројектовању и реализацији још неколико објеката у оквиру санитетског комплекса Масарикових домова у Крчу поред Прага о чему је и Добровић својевремено коментарисао.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ АРХИТЕКТУРЕ НИКОЛЕ ДОБРОВИЋА

У периоду од педесет година, колико је прошло од смрти архитекте Николе Добровића (1897–1967), о његовом богатом пројектантском опусу предузето је низ озбиљних историографских и научних истраживања. У једној од првих детаљних студија, у чланку под насловом „Никола Добровић или о повећању с временом”, као резиме претходних анализа наведено је девет кључних принципа Добровићеве архитектуре. Овај рад је конципиран као имагинарни дијалог са аутором предметне студије, Ранком Радовићем (1935-2005), Добровићевим студентом и сарадником, такође врсним архитектом и урбанистом, професором и теоретичарем савремене архитектуре. Имајући у виду резултате новијих истраживања, рад настоји да документује и критички преиспита његове ране увиде и тумачења, и поново, из савремене историјске перспективе, укаже на вредност коју имају, како наводи Радовић, Добровићеве „поруке и вести, речи и идеје, цртежи и грађевине, ’ваљани’ простор који је увек и део света”.

НИКОЛА ДОБРОВИЋ 2017. ГОДИНЕ

Дело Николе Добровића у данашњем тренутку може да делује као скоро једнако актуелно колико је било у претходним деценијама. Такав утисак, међутим, уколико таксативно размотримо феномен, више не одговара реалитету у години 2017. Рашчлањавање опуса Николе Добровића на његове делове: грађени архитектонски, урбанистички, писани историографски, педагошки, писани теоријски рад, као и на стање по данашњим, новонасталим државама које номинално баштине његово дело, показаће битно скептичнију слику од оне која је до недавно владала у нашој јавности, у Србији. Судбина Добровићевог главног архитектонског дела, некадашњег комплекса зграда Генералштаба и Министарства одбране у Београду, парадигматична је за судбину укупног стања Добровићевог дела данас. У том смислу неопходно је размотрити појам „активне баштине”, као антиномију ономе што бисмо третирали као виртуелно „сећање на баштину”. Сумрак урбанизма у Србији други је негативни феномен који је посредно задесио Добровићево наслеђе и њега самог као пионира савремене урбанистичке мисли код нас. Трећа линија рада је разматрање како је структура Добровићевог укупног опуса до сада иначе била вреднована код нас и да ли су вредности биле објективно међусобно позициониране, с посебним освртом на послератни период и остварена дела у Црној Гори и нереализоване пројекте у Београду.