ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У БИБЛИОТЕКАМА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Рад се бави сагледавањем развоја савремене технике и технологије у служби особа са инвалидитетом, као и могућностима њихове примене у библиотекама. Наводе се и описују неки од комуникационих уређаја најновије генерације намењени овој категорији корисника, врсте електронских докумената и помагала, као и програми за читање текста. Такође, разматра се однос између предности које доноси употреба информационих технологија у библиотекама и оних услуга које нуди особље библиотека. Указује се на значај развоја преносивог хардвера малих димензија, као и на значај приступачности електронским информацијама на вебу које су предуслов развоја виртуелних библиотека, а које представљају симбол потенцијалне доступности свима информација похрањених у библиотекама.

СВЕТСКА ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА

Аутор у тексту даје кратак приказ развоја Светске дигиталне библиотеке, од идеје о њеном успостављању, преко осмишљавања и првих корака, представљања првог прототипа 2007. године, до јавног покретања у априлу 2009. године. Аутор представља и кратку листу значајнијих дигиталних докумената у Светској дигиталној библиотеци, као што набраја основне функционалности тог веб сајта. Други део се односи на коришћење, повратне информације и учешће, а посебан нагласак је стављен на изградњу капацитета дигитализације у земљама у развоју. Рад се завршава листом приоритета, описом изазова у будућности и следећих корака.

ВИРТУЕЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У ЕВРОПИ: ПРИСТУП ЕВРОПСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

Сврха овог рада је да пружи преглед Конференције о повезивању светова која је одржана октобра 2008. у Сингапуру. Једна од главних тема коју је организатор скупа, Национални библиотечки савет Сингапура, желео да упути јесте улога коју институције културе, као што су библиотеке, могу да имају у (виртуелним) заједницама и како могу да повећају свој удео у јавности заснован на тим заједницама. У овом контексту, Европска библиотека – капија ка изворима европских националних библиотека – објаснила је како она пласира своје услуге академским заједницама из Европе, и неким делом, изван ње. Европска библиотека фокусира свој портал на европску академску заједницу и првенствено прилагођава услуге академским процесима рада. Остали механизми и канали помажу да се допре до разних типова корисничких група из целога света. На пример, Европска библиотека уноси садржаје из библиотека на Europeanu, први портал за више различитих области чија је прва јавна бета верзија покренута у новембру 2008. године. Истичући важност употребе различитих канала за опслуживање различитих заједница – било путем Europeane било укључивањем постојећих виртуелних окружења путем апликативних програмских интерфејса (APIs) и widgeta  – Европска библиотека је одличан пример колико је усмерени маркетинг значајан за онлајн јавне институције. Дате су даље препоруке за методологију „тестирај, мери и делуј“ и на изазове у представљању програма трагача и портала који су усмерени ка корисницима. Целокупан рад даје интересантан преглед маркетиншког приступа једне од највећих дигиталних библиотека и начина на који она покушава да се избори са културним различитостима и променама корисничких захтева. Позив јавним институцијама за увођење приступа који је више усмерен на тржиште, веома је важан за информационе стручњаке, а нарочито за све оне који се баве маркетингом у јавним институцијама и који су окренути ка тржишту, посебно оне заинтересоване за усмерени маркетинг.

WORLDCAT – СНАГА ГЛОБАЛНЕ БИБЛИОТЕЧКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, ЕФИКАСНОСТ И ЗАЈЕДНИЧКО КОРИШЋЕЊЕ ИЗВОРА

Глобално окружење у којем бибилиотеке делују изузетно се променило последњих година. Људи на различите начине откривају предмете својих интересовања, а библиотечки сервиси морају изградити своје процесе рада у складу с тим. Без обзира на улогу коју библиотека има у својој локалној средини, она мора да омогући да извори постану доступни и у глобалном веб окружењу, чиме се осигурава њихов дуготрајни значај. Од самог почетка 1971. године, WorldCat је настојао да одговори потребама светске библиотечке заједнице за променама. Започевши свој рад као централни каталог библиотечких фондова, WorldCat је постао глобални центар за проналажење, испоруку, аутоматизацију, заједничко коришћење извора и управљање информацијама. Сваки пут када се библиотекар, партнер или крајњи корисник повеже на WorldCat мрежу, та активност омогућава и друге начине сарадње, ефикасности и откривања. WorldCat је постао основ за пружање низа услуга које повезују библиотеке, произвођаче, партнере и кориснике у узајамну, глобалну платформу.

ДИГИТАЛНА ТВРЂАВА: НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ У СРБИЈИ

Дигитализација националне баштине представља сложен процес који захтева систематичност на свим нивоима одлучивања, као нужност за логичан и равномеран развој националног пројекта дигитализације. Ту систематичност би требало да обезбеди добра национална стратегија дигитализације. Да ли постоји нешто што може да инспирише на брже доношење оваквог документа и постоје ли препреке на том путу? Одговор ће бити потражен у досадашњим напорима уложеним у стратегију дигитализације у Србији, у препорукама Европске уније у овој области, међу примерима добре праксе у земљама у окружењу које имају неку врсту националног програма дигитализације, али и у полемикама о одрживости стратегије. Тренутно стање ствари у Србији потврђује да неорганизована и несистематска дигитализација и низање појединачних затворених пројеката, дугорочно не даје резултате који би се могли постићи јасном политиком и систематским приступом дигитализацији. С друге стране, доношење националне стратегије дигитализације личи на освајање добро утврђене тврђаве.

ВИРТУЕЛНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ

У раду је дат преглед развоја система узајамне каталогизације у Србији и укључивања у регионалне и светске библиотечке мреже. Указано је на могућности претраживања које Виртуелна библиотека Србије пружа корисницима и приказани планови развоја у контексту светских трендова прерастања библиотечких каталога у портал за приступ потпуним информацијама.

АДАПТАЦИЈА, ЕВОЛУЦИЈА, РЕВОЛУЦИЈА

У првом делу текста аутор говори о питању читања и читалачкој култури у Србији, о разлици између читалаца и нечиталаца, о пресудном значају читања за опстанак појединца. У другом делу текста аутор говори о изазовима који стоје пред библиотекама данашњице, о потреби да се оне адаптирају на ново информационо окружење, о еволуцији која је толико дубока и далекосежна да има скоро револуционарни карактер, о виртуелном свету који постаје стварнији од физичког. У трећем делу рада аутор говори о томе да библиотеке више не услужују само живе људе, већ и роботе, помиње тајну успеха Народне библиотеке Србије и закључује да су промене толико корените да заправо представљају револуционаран преокрет.

О МОГУЋНОСТИ И СТВАРНОСТИ – ЈЕДНО (НЕ)АРИСТОТЕЛОВСКО ЧИТАЊЕ Е-КЊИГА

Проблем књиге и читања се анализира у светлу промене парадигми читања и антрополошких консеквенци нових медија. Однос класичног и виртуелног/електронског се посматра са становишта Аристотеловог онтолошког разликовања стварности и могућности. Испитују се перспективе и тешкоће е-књижевности као књижевности могућности и последице дематеријализације. Кроз проблематизацију појма „виртуелног“ и његових ентитета, говори се о судбини „новог“ читаоца у новом, виртуелном свету. 

ПОРТАЛИ У АКАДЕМСКИМ БИБЛИОТЕКАМА – ОД ЧАРОБНОГ ШТАПИЋА КА ИНТЕРНЕТ АНТИКВИТЕТУ

Рад разматра терминолошка питања везана за појаву мрежних и библиотечких портала и представља различите врсте њихове класификације. Опредељење библиотека за активно учешће у креирању поузданих информационих извора у доба е-науке описано је као пресудни фактор због кога се формирање портала наметнуло као један од кључних сегмената делатности академских библиотека. Самој реализацији мора претходити детаљна анализа потреба, али се евалуација и дорада морају наставити током читавог времена функционисања. Приказан је избор активних портала, који пружа слику тренутне ситуације на овом плану и дата процена њиховог развоја у блиској будућности.

ВИРТУЕЛНА БИБЛИОТЕКА

Један од захтева савременог друштва јесте и употреба мноштва различитих медија и информационих технологија, те тако они постају део елементарне писмености. Пошто библиотеке у информационом друштву имају велику улогу, у овом раду ће бити представљени појам и развој једне виртуелне библиотеке ради приближавања појма оном делу популације који се из различитих разлога дистанцира од употребе савремених технологија користећи искључиво класичне облике информација. Приближавањем појма виртуелне библиотеке олакшаће се комуникација на релацији корисник – електронски извор.