ПОСТАЈАЊЕ ОБЈЕКТА ПОЉЕМ: ПИТЕР АЈЗЕНМАНОВ ГАЛИСИЈСКИ ГРАД КУЛТУРЕ

Студија се бави разумевањем Делезовог концепта постајања у контексту релација између објекта и поља, кроз Питер Ајзенманов архитектонски пројекат Галисијски град културе. Лоцирајући студију у оквирима онтологије и феноменологије простора, теорије текста и културалне анализе, водећа хипотеза рада јесте да Ајзенманов пројекат Галисијски град културе врши трансгресију језика модернистичке архитектуре замагљујући дистинкције између објекта и поља. Другим речима, Ајзенманова фигуративна форма Галисијског града културе ухваћена је у акту постајања пољем (тектоничном експресијом али и ширим социјалним и културалним контекстом). Развијајући хипотезу кроз историјски, компаративни и теоријско- аналитички метод, водећи циљ студије јесте разумевање архитектуре не као чисто уметничког објекта, ситуације или догађаја, већ као рада који настаје у густој мрежи окружујућих текстова друштвa, пејзажа и културе, који од те мреже није изузет већ настајући усред ње њом одређен али и за њу одређујући. У теоријском контексту студија се позива на истраживања: Жила Делеза, Феликса Гатарија, Колина Роуа, Ле Корбизијеа Жана Лиотара, Розалинде Краус, Жоржа Батаја и Хоми Бабе.

УКИJО-Е ИЗМЕЂУ ПОП АРТА И (ТРАНС)КУЛТУРНЕ АПРОПРИЈАЦИЈЕ

Овај рад анализира, с једне стране, уметничко дело Мухамеда Кафеџића – Мухе, а с друге, проматра значење и примењивост теорија културне апропријације на његов рад. Циљ рада је да представи сложен поступак преузимања токова и појава из историје уметности, на примеру Кафеџићевог рада јапанских укијо-е дрвореза (XVII-XIX век) и Америчког Поп арта (XX век), који контекстуализацијом и иновативним третирањем добија нова значења и читања. На крају, у контексту Босне и Херцеговине, намера ми је да заговарам идеју како Мухин уметнички рад има одлике неприпадања локалној средини, традицији и поседује, последично, једно транс-културно усмерење. Међу наведеним делима се налазе серије радова попут 100 Views of Ukiyo-e, Volume I: Masters, омаж укијо-е традиционалним уметницима од XVII до XIX века тематизујући низ представа (позориште, митологија, еротика, самураји, куртизане, пејзажи, животиње); затим серије History re-painting и Japanesque које се поигравају са контекстом Босне и Херцеговине; 100 великих таласа који чине омаж и интерпретацију у виду мурала/уличне уметности Хокусаијевог Великог таласа Канагаве; као и Utamaro Lichtenstein која са хумором директно реферише истовремено на уметнике Роја Лихтенштајна и Хокусаија, два битна узора Мухиног рада.

КОНТЕКСТУАЛНЕ ПРАКСЕ У ОКВИРУ УМЕТНИЧКЕ РЕЗИДЕНЦИЈЕ ЦИМЕР

Текст разматра контекстуалне праксе на примеру уметничке резиденције Цимер покренуте у оквиру Ликовне редакције Дома културе Студентски град и реализоване у Студентском граду на Новом Београду крајем 2014. године. Узимајући у обзир локални контекст и специфичности, у тексту се расветљавају основни аспекти и стратегије партиципативне уметности примењени у оквиру конкретног пројекта као што су: истраживање и рад са заједницом, осветљавање одређеног социјалног проблема, нагласак на креативном процесу и непредвидивост исхода уметничког процеса, апропријација метода и облика комуникације из свакодневног живота у уметничким пројектима, делегирани перформанс. Кроз анализу уметничких акција интернационално активног уметника Александра Јестровића или Јамесдина, првог учесника уметничке резиденције Цимер, откривен је нови поглед и остварена видљивост постојећих проблема у оквиру живота студената у Студентском граду, који су кроз навику постали недовољно видљиви. Рефлексија искустава из микро контекста неминовно је повезана у тексту са разматрањем промена и токова у ширем друштвеном и историјском контексту.

ПОДЗЕМЉЕ И ЊЕГОВ КОНТЕКСТ

Филм Емира Кустурице се појавио 1995. године и одмах узбуркао духове. Пошто је добио Златну палму у Кану, дебата која је уследила била је због тога још жешћа. Укључили су се и филозофи, културни посленици, политичари, а не само професионалци уско везани за филм. Та дебата се прелила и у остале западне земље, а филм је у међувремену постао популаран код публике, што је опет подигло улоге у расправи. Овај есеј делимично описује ток ове расправе, а затим даје неколико различитих гледалачких позиција које, у зависности од контекста који гледалац користи и прихвати, отварају низ питања из историје Југославије, политичких, али и културних. Најприступачнији је ниво мелодраме, разумљив гледаоцима широм света. Затим, ту су питања која се баве комунистичком идеологијом у вишенационалној земљи и улогом Комунистичке партије. Најзапретенија, али и међу најважнијима, су она питања која се тичу улоге филма у историји Југославије, његове идеолошке позиције и начина на који је коришћен за манипулацију масама као најпопуларнији медиј, доступан и утицајан на широку јавност.

ПОРЕКЛО КАО ГРИМАСА: НИЧЕОВО СХВАТАЊЕ ГЕНЕАЛОГИЈЕ

Док класична генеалогија, као родослов, трага за почетком, настоји да утврди порекло особе, појаве, или појма, да се спусти до онога ко је био први у лози, како би сам почетак извела из времена и историје, односно зачетника лозе учврстила у његовој митској улози, како би, дакле, почетак начинила нужним и на тај начин га лишила контекста – јер контекст је посебан и у њему нема нужности – Ничеова генеалогија показује да је почетак увек контекстуалан, случајан, да је и он произведен, да, најзад, и иза првог у лози постоји још првији те да је сваки почетак, заправо, ствар конвенције. Класична генеалогија деконтекстуализује почетак, док га Ничеова управо контекстуализује. Последице ничеанског схватања генеалогије, пак, како показује Фуко, доносе не само радикално другачије разумевање методе, већ пресудно утичу на разумевање почела, оног грчког аrche, које је одувек било изван времена, изван контекста: генеалогија показује да управо контекст одређује чак и оно за шта смо веровали да измиче сваком контексту.

ПАРАДОКСИ КОНТЕКСТА: ХЕТЕРОТОПИЈЕ МИШЕЛА ФУКОА

У овом тексту испитује се контекст – културални контекст, култура као контекст – као парадоксална структура која је, истовремено, увек у некаквом простору и изван њега. Због тога се прави разлика између простора као већ датог и места које контекстуализује простор дајући му идентитет. Да би се контекст оформио потребна је тачка утемељења која, опет парадоксално, припада контексту (утемељујући мит) али је и изван њега јер се не може контекстуализовати (изван времена је и простора). Хетеротопије се, утолико, појављују као теоријски инструмент који показује да свака култура, упркос захтеву за хомогеношћу, у себи садржи различите просторе, друга места, непоклапања речи и ствари, ствари и њиховог контекста унутар културе, постављајући проблем успостављања поретка, његових правила и његове делотворности. Оваква поставка води до језика и проблема комуникабилности културе, односно до две супротстављене силе које делују у сваком контексту: сила која контекст настоји да затвори и тиме очува његову аутономност (политике идентитета) и силе која га отвара према другим контекстима (политике превођења).

УТИЦАЈ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ НА БУДУЋНОСТ КЊИГЕ

Рад има за циљ да укаже на могући развој књиге као медија у савременом, али и будућем дигитализованом друштвеном контексту. Први део рада бавиће се историјским развојем књиге као медија. Други део рада анализираће садашње културно окружење књиге и указаће на стање у индустрији књига, њиховој дистрибуцији и читаности. Трећи део покушаће да укаже на могући развој књиге у будућности. Циљ рада је да се оспори схватање књиге као статичног медија, да се укаже на чињеницу да она у различитим облицима постоји много раније од Гутенбергове револуције и да ће након дигиталне револуције и даље постојати. Историјска перспекива и различити облици егзистенције књиге омогућиће нам да схватимо њен прелазак на дигитални облик као нешто што је у савременом друштвеном контексту нужно, као и да је далеко од тога да њен штампани облик изчезава. Књига није одувек била онаква какву је данас познајемо (штамапана на папиру и укоричена), за којом неки већ жале отписујући јој будућност, већ је временом како су технологија и писменост напредовали, мењала своје облике да би данас поред штампаног облика добила и своју електронску форму.

ДЕФИНИСАЊЕ ПОЈМА УМЕТНОСТИ

Рад се бави проблемом одређења појма уметности са посебним освртом на решења која нуде савремене теорије уметности. Постоје два супротстављена приступа када се говори о уметности и статусу уметничког дела. Први, у духу есенцијалистичке теорије, покушава да пронађе неко суштинско својство уметности, а за које сматра да је независно од друштвеног или историјског утицаја. Постојање таквог есенцијалног својства би уметничким делима дало универзалну и ванвремену трансисторијску и транскултуралну вредност. Други приступ креће од претпоставке да је статус уметничког дела увек ствар конвенције, а не есенције. Ово схватање одбацује перцептивни и феноменолошки приступ, истичући цео низ контекстуалних услова – друштвених, културалних и институционалних – без којих није могуће говорити о статусу уметничког дела.

СКИЦЕ ЗА ТЕОРИЈУ НОВИХ МЕДИЈА

Текст Скице за теорију нових медија предлаже отворене проблеме за еклектичну расправу нових медија у пољу савремене естетике и теорије уметности. Указује се на статус новомедијског уметничког дела и на замену концепта уметничког дела уметничким диспозитивом. Појам диспозитива се преузима из теорије Мишела Фукоа и филозофије Ђорђа Агамбена. Појам диспозитива примењен на теоретизације нових медија се показује на отворен, променљив и процесуалан начин. Ту се указује на прелаз од појма релацијске естетике Николаса Буриоа на појам процесуираних односа и тиме на динамизиран концепт уметничког диспозитива. Повезивањем техне са епистемом и афектом успоставља се основа за политизацију уметности и за разматрање политике уметности. Појам политике уметности се разматра референтно према Жаку Рансијеру и Габријелу Рокхилу. У другом делу текста се редефинише појам нових медија у историјској перспективи: од авангарди преко неоавангарди до савремене уметности.

ПЕРМАНЕНТНА КРИЗА

Појам кризе везује се пре свега за економску кризу па тако у први план пробија питање о односу капитализма и криза. Да ли је криза нешто што споља нарушава нормално функционисање система и претпоставља кратко трајање, чему следи успостављање равнотеже и враћање у нормалан процес тржишног регулисања и подешавања? Или је криза суштинска и непромењива одлика капиталистичког начина производње из чега следи да се капитализам историјски испоставља као непрекидно кретање из једне кризе у другу што указује на перманентну кризу као главно обележје позног капитализма и садашњег тренутка? Које су консеквенце уласка у перманентну кризу?