СТУДИЈЕ НАЦИОНАЛИЗМА И ЗАОКРЕТ КА ПРОСТОРУ: О КОНЦЕПТУ НАЦИОНАЛНЕ ТЕОРИЈЕ

Савремени „заокрет ка простору” у хуманистичким и друштвеним наукама покренуо је интересовање за питања простора у вези са феноменом национализма. Основни концепт путем кога се у оквиру студија национализма приступа проблематици простора јесте територија, која се разумева као омеђени простор уређен одређеним односима моћи. Већ у самом одређењу национализма као модерног облика суверенитета садржана је јасна референца на просторну димензију, јер се као конститутивна поставља идеја националне територије, као јасно дефинисаног простора који се жели поставити под такав суверенитет. У оквиру дискурса национализма могу се идентификовати две групе аргумената о вези нације и територије: природни и историјски, а у сврху њиховог предочавања користе се различити репрезентациони механизми којима се национална територија представља као органски јединствена, недељива и неповредива. У раду се критички сагледавају приступи националној територији као инструменту насиља, односно као чиниoцу идентитета.

УЧИНЦИ СУБВЕРЗИЈА УМЕТНИЧКИХ ПРАКСИ У ПРОСТОРИМА: DAS UNHEIMLICHE ФОКУС

Текст се бави субверзивним капацитетима простора у којима се излажу уметничка дела/ радови. Kористећи три временски дистантна примера указује се на различите појавности саме субверзије. Посебно, у оквиру специфичног концепта Das Unheimliche и оног његовог значења да је нешто застрашујуће не зато што је непознато, већ због тога што „нешто што је познато постаје страно”, истражује се начин на који простор излагања/ситуирања уметничког рада постоји као субверзиван у односу на намеру уметника да га таквим учини или не.

ИЗЛОЖБЕНИ ПОТЕНЦИЈАЛ НАЦИОНАЛНИХ ПАВИЉОНА НА СВЕТСКИМ И БИЈЕНАЛНИМ ИЗЛОЖБАМА

Традиција излагања у оквиру националних павиљона, која је успостављења на изложбама из 19. века настављена је и данас у оквиру Светских изложби („Expo’’) и Бијенала у Венецији. У раду ће бити разматрана улога и значај павиљона као засебне типолошке категорије у архитектури, као и његова инструментализација на поменутим манифестацијама. Павиљони ће бити разматрани као места излагања, и као аутономни објекти који кроз своју форму и обликовање имају хибридну улогу да говоре о архитектури, уметности и националном идентитету. Уз историјат павиљона, од пратеће сценографије до самосталног објекта, биће разматрана и њихова позиција у институционалном оквиру светских изложби и Бијенала у Венецији. У раду ће се разматрати и две концепције павиљона – као привремених структура (светске изложбе) и трајних простора за излагање (Бијенале) и последица овакве поделе на архитектуру павиљона.

КУЛТУРНА ПОЛИТИКА И ИЗЛОЖБЕНЕ ПОЛИТИКЕ: ОКТОБАРСКИ САЛОН

Рад ће се бавити перформативним учинцима културних политика два различита друштвено-политичка система у конципирању, обликовању, успостављању и одржавању континуитета али и покретању трансформација значајне културне институције/манифестације у нашој средини – Октобарског салона. Покренут прво као изложба најбољих остварења из ликовне уметности, а убрзо и као смотра на којој су приказивани актуелни токови и у примењеној уметности, Октобарски салон је скоро три деценије концепцијски био доследан, скоро непроменљив. Током последње две деценије Октобарски салон пролази кроз измене, од којих су неке биле и радикалне (претварање Октобарског салона из локалне у међународну манифестацију). Обично су се те трансформације сагледавале у светлу мењања парадигми у савременој уметности по вертикали (старо-ново) и (ређе)/или (чешће) по хоризонтали (истовременост разлика), док се утицаји идеолошких матрица на осмишљавање, трајање и промене Октобарског салона, као и микро-политике локалног света уметности нису разматрали, нити проблематизовали.

ПРОСТОРНА ИНТЕРАКТИВНА ИНСТАЛАЦИЈА – ТРАН(СПО)ЗИЦИЈЕ

У тексту су предочене неке од карактеристика медија просторне интерактивне инсталације, којe се могу препознати и као елементи, иначе, густе мреже неопходне за постојање интерактивног пројекта. Продукција просторне интерактивне инсталације у разним не/комерцијалним варијантама директно зависи од економске и друге моћи друштва, његовог техничко технолошког стандарда, структура културне и медијске политике, уметничких образаца, и сл. Такође, значајан је однос друштва према јавном, појединачном или заједничком деловању. Из спреге наведених чинилаца, подједнако се отвара питање за креаторе, уметнике, и публику, учеснике, на који начин доживљавају сопствену позицију у интерактивном процесу? Тран(спо)зиције се, и иначе, извесно континуирано догађаjу и у овој области, без обзира на то како су дефинисани „простори” наше личне или/и заједничке егзистенције.

ПОЛИТИЧНОСТ САВРЕМЕНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Аутор се у овом раду бави разматрањем политичности инсталације и њеном топологијом. Инсталација, али и свако уметничко дело уопште, поседује своју екстериорност, интериорност и споља. Споља се одређује као виртуални план иманенције који утемељује категорије екстериорности и интериорности. На виртуалности почива и афективност инсталације, што води разматрању односа између виртуалних сингуларности и актуелизованих стања ствари, молекуларног и моларног. Политичност инсталације лежи у пресеку виртуалног и актуелног, моларног и молекуларног, споља и екстериорности/интериорности, афекта и аксиоматике капитализма, и нуди потенцијално нове начине замишљања другачије политике тела и субјекта.