УРБАНО ОСВЕТЉЕЊЕ: ПРИМЕНА СВЕТЛОСТИ У БОЈИ И ДИНАМИЧНОГ ОСВЕТЉЕЊА

Осветљење у великој мери утиче на утисак који град оставља на посетиоце, на осећај безбедности и сигурности, као и на утисак привлачности. С обзиром на то да се утисак о граду не стиче посматрањем једног објекта, неопходна је извесна координација како би град у ноћним условима оставио утисак хармоничне целине. Координација се најлакше постиже кроз стратешки документ који се зове мастерплан осветљења. Иако је технолошки развој отворио бескрајне могућности за креативно осветљење, није једноставно постићи атрактивне светлосне ефекте применом светлости у боји или динамичног осветљења. Погрешна примена светлости у боји, као и агресивно динамично осветљење, упадљиво деградирају осветљене објекте и њихово непосредно (а понекад и шире) окружење.

МУЗЕЈ АФРИЧКЕ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ И ЊЕГОВ АНТИКОЛОНИЈАЛНИ ДИСКУРС

У овом раду, скуп пракси колекционирања, проучавања и излагања које у Музеју афричке уметности (МАУ) у Београду детектујем као западњачки модел, супротстављам сету пракси које су тежиле да музеј представе као антиколонијалан. Колекционирање „ваневропске“ уметности, у јавном дискурсу Музеја добија посебно место трансформишући се из буржоаске активности у идеолошки прихватљив процес културне медијације, док непостојање колонијалне прошлости Југославије постаје тачка у којој се лоцира посебност МАУ. Поставља се питање да ли је начелно антиколонијално усмерење овог Музеја имало утицаја на промену суштине музеја као институције која је, како то Мике Бал (Mieke Bal) каже, увек непријатељска према свему не-западњачком.

МЕДИЈСКА КУЛТУРА ЂУРЧАНА

Истраживање медијске културе чланова руралне микрозаједнице Ђурчића на Папуку у Славонији 1945–1991. указује на интеграцију становника у односу на глобалне токове у југословенској социјалистичкој држави, а тиме и у Маклуаново (Marshall McLuhan) глобално село, и то с обзиром на њихове економске могућности. Рецепција штампе, филма, радија и телевизије одвија се на колективном нивоу, обрасцу карактеристичном за „фолклорно” уопште, што омогућује да у окриљу породичне и сеоске заједнице дође до стварања хабитуса медијске културе. Прихватањем нових медија, према старим обрасцима и с одређеним генерацијским одступањима, потврђује Хобсбаумову (Eric Hobsbawm) тезу да сеоске традиционалне, патријархалне, заједнице нису затворене и фосилизоване, и да је њихов опстанак могућ управо захваљујући промјенама које се одвијају, јер нови медији и у овој микросредини имају интегративну функцију.

НАРАТОЛОГИЈА ПАУЛА КЛЕА – ВИЗУЕЛНО ИЗМЕЂУ КЊИЖЕВНОСТИ И МУЗИКЕ

Уметност, као и свој теоријски рад и предавања, Паул Кле је обогатио наратологијом у којој се визуелно може анализирати у тесној вези са књижевношћу и музиком. Кле је своју наратологију изражавао путем дневника и писама, али и у предавањима, где је специфичне аспекте наративног тражио у односу између текстуалног и визуелног. Такође, писањем, али и читањем, он је градио своје сопство, истовремено обогаћујући нарацију. У истраживању и тражењу што прецизније нарације коју ће изразити у адекватном облику, Кле је посезао и за средствима која су му нудили књижевност и музика, јер су му ове две области биле познате и, у одређеној мери, врло блиске. Наиме, Кле је и сâм у раној младости свирао виолину, доста читао и исказао таленат за писање, те је двоумећи се између музике и сликарства као животног позива, могао слободније да се креће између ове две области, тражећи у њима одговарајући израз за визуелно. Та врста кретања слична је кретању његове линије, која проналази адекватне путеве да изрази свој слободни, али истовремено прецизни карактер.

ПЛУТАЈУЋИ ГЛАМУР – РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА, ПЕРФОРМАТИВНОСТ И ИДЕНТИТЕТ У ЗВОНУ МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА

У овом чланку посматрамо музичке мелодије звона мобилних телефона као виртуелне, комуникативне и културне представе сопства. Разнолика и динамична публика тумачи знаке који се преносе неочекиваним оглашавањем звона на телефону, чиме се успостављају вишеслојне позорнице културних значења. Наш је аргумент да музичке мелодије звона делују као нека врста музичке мадлене, у смислу који је овим колачићима дао Марсел Пруст: то су ненадани покретачи нашег сећања, који мимо наше воље развијају замршене мреже индивидуалног и колективног памћења. Због тога су звона на мобилном телефону савршено погодна за представљање себе и приказивање (суп)културних идентитета у јавној сфери.

РАСКРШЋА САВРЕМЕНЕ АРХИТЕКТУРЕ

Ранко Радовић (1935-2005), професор, архитекта и урбаниста и теоретичар архитектуре, био је један од кључних учесника у артикулацији архитектонског дискурса који је отварао простор за нове естетске праксе 1970-тих и, нарочито, постмодернизам 1980-тих у Србији и бившој Југославији. У овом раду се испитују три главна тока Радовићевог рада: академски, на предмету Савремена архитектура, пројектантски, односно истраживачки, и јавни, кроз активно учешће у архитектонској култури периода. Истраживање је фокусирано на први период његове каријере, до почетка 1980-тих, у којем он успоставља специфичан приступ критици високог модернизма. У раду се такође испитују и релације према неколико кључних актера и представника претходних генерација, пре свега професора београдског универзитета Николе Добровића, Милорада Пантовића, Оливера Минића и Богдана Богдановића. Од средишњег значаја је поставка архитектонских пројеката за Спомен кућу на Тјентишту (1964-1972) и Привремени занатско-услужни центар у Београду (1968-1971), кроз које се критика доминантне праксе модернизма усмерава у правцу критичког регионализма, односно постмодернизма.

НАРАЦИЈА И ФИЛМСКА МУЗИКА

Теорија филмске музике дуго је сагледавала музички подсистем филма кроз призму односа музике и слике. Преокрет у смеру дефинисања музике у релацији и са нарацијом јесте заслуга америчке теоретичарке Клаудије Горбман. Она у овај домен уводи теорију нарације и примењује је на музику у филму. Коришћењем једног од кључних појмова везаних за теорију филма, diegesis, добијамо појмове дијегетичка и недијегетичка музика, који се односе на звучни/музички призор. Дијегетичка музика је, приближно речено, еквивалент музици из кадра, а недијегетичка background партитури. Текст у том смислу разматра начине на које музика, бивајући дијегетичка или недијегетичка партиципира нарацији, односно обавља не само представљачку већ и приповедачку функцију унутар сложене структуре каква је филмски систем.

ХЕРОИНЕ КОЛОНИЈАЛИЗМА У СРБИЈИ

У енглеском часопису The Graphic појавио се 1912. године чланак под насловом Зашто Балкан привлачи жене (Why the Balkans Attract Women). Сто година касније, исти наслов би могао бити објављен у неким новинама које прате живот славних холивудских звезда. У овом раду ћемо скицирати кључне интерпретативне моделе у путописном женском наративу 19. века посвећеном Балкану. Путопис Џорџине Мјур Макензи (Georgina Muir Mackenzie)  и Аделине Паулине Ирби (Adelina Paulina Irby), под насловом Путовање по словенским земљама Турске у Европи, објављен у Лондону 1866. године, анализиран је као пример женског наратива који говори о узбудљивом сусрету хероина колонијализма и Балкана, тачније, Србије.

НАРАТИВНЕ МАТРИЦЕ И ДИСКУРЗИВНЕ ПРАКСЕ ФИЛМА МОНТЕВИДЕО, БОГ ТЕ ВИДЕО

Циљ овог рада је да утврди и објасни основне наративне матрице и дискурзивне праксе филма “Монтевидео, Бог те видео!” који је премијерно приказан 20. децембра 2010. године. Теоријски оквир је заснован на критичким медијским студијама и студијама филма. У раду су коришћене методе наративне и дискурзивне анализе. Рад треба да покаже колико избор наративних елемената утиче на успех филма.

ЧИТАЊЕ И ЉУБАВ – (РЕ)КОНСТРУКЦИЈА ЈЕДНОГ СЕЋАЊА

У тексту се испитује основаност аналогије између два царства Имагинарног – читања и љубави. Кроз анализу једне успомене, два дискурса се пореде на личном и општем плану, кроз приказ карактеристичних момената. Читање и љубав се посматрају као изузетни случајеви „погрешног читања/разумевања“, са заједничким кореном у Жељи и недостатку. У свету који се мења испитују се могуће промене у доживљају љубави и читања код „нових читалаца“ и општији значај ове аналогије у људском свету – свету метафора.