РАЗВОЈ ОЛИМПИЈСКОГ МУЗЕЈА ПОСМАТРАН КРОЗ ПРИЗМУ ПРОСЛАВЕ СТОГОДИШЊИЦЕ ОЛИМПИЗМА У СРБИЈИ

Прослављање стогодишњице олимпијског покрета у Србији 2010. године био је повод за поновно покретање питања о оснивању сталне поставке Олимпијског музеја и баштињења експоната, која се односе на историју српског спорта. У раду је дата анализа развоја Олимпијског музеја у Београду од оснивања прве збирке 1947. године на старом ДИФ-у (Државни институт за фискултуру), преко формирања сталне поставке на Факултету спорта и физичког васпитања 1979, па све до последње изложбе у Лондону за време Олимпијских игара 2012. године. Осим тога, истакнут је проблем депоновања збирки које се увећавају, као и начини за његово систематско и дугорочно решење. Посебна пажња посвећена је промоцији музеја кроз представљање изложби у земљи и иностранству, али и могућностима његовог презентовања широј публици кроз концепт нове музеологије.

КОНЗЕРВАЦИЈА НА ТАСУ НОВОГ МУЗЕЈА

Рад се бави редефинисањем улоге конзервације у музеолошком систему, сходно променама које су се десиле у овој области у последње две деценије и појави нове музеолошке теорије и праксе. Аутор полази од терминолошког разграничења основних појмова конзервације, сматрајући их једним од најзначајнијих ограничења у развоју ове области, да би се, даље, дефинисао положај конзервације и односи са другим функцијама музеолошког система. Међу постојећим моделима музејских функција, опредељује се за CC модел холандске Академије Рајнварт и на основу њега нуди музеални модел по коме комплекс конзервације и документације представља кључну функцију музеолошког система, под условом да тај систем подразумева постојање збирки. Поредећи промене у конзервацији и комуникацији, аутор показује у којој мери се конзервација као теорија и пракса прилагодила новом музеју, не губећи на значају захваљујући чињеници да су, без обзира на нове музеолошке појаве које користе друга средства комуникације и другачији приступ корисницима, збирке остале главни музејски ресурс.

ИСХОДИ НОВЕ МУЗЕОЛОГИЈЕ ИЛИ КАКО ЈЕ РОМАНОПИСАЦ ПОСТАО МУЗЕОЛОГ

Полазећи од случаја Музеја невиности отвореног у Истанбулу 2012. године, као модела савремене музејске праксе, те од истраживања Музејског друштва Велике Британије о односу јавног мњења и музеја из 2013. године, у раду се проблематизује предмет музеологије као научне дисциплине и њеног односа са концептом „нове музеологије”. У том смислу, као истраживачки проблем означавају се модерне културне фикцuје под којим се подразумевају имагинативни садржаји који у савременом свету имају културну вредност, а који у методолошком смислу представљају наслеђе нове музеологије. Циљ рада је тумачење доприноса нове музеологије у корпусу музеолошких истраживања.

СТВАРАЛАЦ, СА-УЧЕСНИК, КРИТИЧАР, КОНЗУМЕНТ – ОКВИРИ УЧЕШЋА ГРАЂАНА У СТВАРАЊУ БАШТИНЕ

Фокус од предмета ка људима, од стручњака ка активној заједници и од институција ка алтернативним формама музеализације, нека су од кључних достигнућа која се приписују пракси и мисли нових музеологија. Иако се чини да су дискусије и праксе везане за улогу грађана и заједница у управљању баштином последњих пет година присутније но икада раније, идеје о нивоу и начину реализације активне улоге грађана кроз баштину нити су скорашње, нити униформне. Кроз рад се аргументује да разноликост идеја под термином учешћа формира неколико могућих, чак и контрадикторних оквира кроз које можемо посматрати улогу, права, привилегије и одговорности грађана у односу на државе, институције јавне меморије и стручњаке. Рад мапира и анализира основне поставке четири оквира учешћа грађана у стварању баштине: имагинарног музеја као баштине без институције, музеја заједница као посредованог баштињења, дискурзивног музеја као критичког баштињења и партиципативног музеја као учешћа у стварању и конзумирању институционализоване баштине.

БАШТИНА И ТЕОРИЈСКИ МОДЕЛИ РАЗУМЕВАЊА: БОГАТСТВО АКУМУЛАЦИЈЕ – СНАГА ИМАГИНАЦИЈЕ

Овим радом подсећамо на херменеутички проблем у херитологији који егзистира од разумевања до интерпретације баштине. Разматра се питање перцепције појавног света, а потом могућност дијалога разнородних наука у бављењу баштином, а ради остваривања „дијалога” баштине са савременим човеком. Упознавањем садржаја структуре културног добра постаје јаснији и теоријски модел који јој је аналоган. Посебна пажња се придаје моделу Мебијусове траке, преузетом из математичког дискурса. Он својим карактеристикама, неоријентабилношћу и једностраношћу која се проверава исписивањем по „једној” траци, одговара стабилној – материјалној и значењски променљивој „страни” предмета баштине, која се остварује током трајања (кретњи), кроз време. Овим моделом могуће је боље разумети и интерпретирати појавну стварност, те и наслеђе као акумулирану прошлост.

НОВЕ СТАЛНЕ ПОСТАВКЕ У ФУНКЦИЈИ ТРАНСФОРМИСАЊА МУЗЕЈА У СРБИЈИ

Овај рад представља покушај теоријског и критичког промишљања феномена сталних поставки музеја у Србији на почетку XXI века (конципирање поставке, методологија концепта, будућност поставке) које представљају разлог постојања (raison d’être) музеја и циљ музејског рада. Такође, новоконципиране сталне поставке, уколико су засноване на савременим постулатима, могу да иницирају процес трансформације музеја у Србији од академских до савремених, те да утичу на дефинисање нове улоге и места музеја у култури и друштву наше заједнице (као простора за активно стицање знања и искуства, али и за разоноду). Да би се ово остварило, неопходно је другачије осмишљавање стручног рада и музејског материјала; развијање друштвено ангажованог музеја; (ре)дефинисање нове/старе мисије, визије, циљева, задатака једног музеја, његове програмске политике, менаџмента, маркетинга и PR-а; преоријентисање (ван)музејских активности ка интерпретацији (тумачењу), комуникацији и презентацији; посматрање музеја као „отворених система” у формирању значења, креирању идентитетâ, зближавању свих уметности, прожимању хетерогених пројеката; повезивање са публиком и непубликом, те олакшавање рецепције уметничке продукције и приказаних артефакта (садржаја) културног наслеђа. Кустоси, аутори (или уметници) једнако могу да утичу својим знањем, изразом, виђењем, на избор и начин презентације и тумачења, као и да допринесу примени разноврсних акција у музеју којима се проширују облици усвајања теме основне музејске поставке, а пасивни посетиоци „претварају” у активне учеснике не само музејских програма већ и локалне заједнице.

МАЛРО И ДЕЛОШ – ЈЕДАН РАЗГОВОР О МУЗЕЈУ

Овај рад је посвећен постављању питања која се намећу као последица промишљања појмова имагинарног и виртуелног музеја. Како виртуелни музеј у Делошовој интерпретацији представља у првом реду један имагинарни музеј (у оном смислу који је назначио Малро), потребно је успоставити однос између та два сродна појма и указати на њихов потенцијални значај за разумевање музеја као таквог. Имплицитним одбацивањем дистинкције музеологија – нова музеологија као неплодне за разрешавање музејских антиномија, у овом раду је дисциплинарно одређење у потпуности подређено промишљању онога шта музеј јесте из позиције Делошове интерпретације музеологије као једне ‘’филозофске дисциплине’’.

ИЗАЗОВИ НОВЕ МУЗЕОЛОГИЈЕ У ПРЕЗЕНТАЦИЈИ И ИНТЕРПРЕТАЦИЈИ ДИСОНАНТНОГ НАСЛЕЂА

Свега је неколико држава у модерном свету које нису настале као последица насиља и из сукоба. Иза тих догађаја остала су материјална сведочанства и усмена предања, али у науци још није постигнут консензус око тога треба ли их уопште сачувати, а камоли на који начин презентовaти и тумачити. Овај рад се бави изазовима и препрекама које пред нову музеологију ставља управљање оваквом баштином. Акценат на личном доживљају и партиципацији, бављење актуелним, животним темама и недаћама, деинституционализација, излазак у простор, популаризација садржаја, децентрализација, ангажовање заинтересованих локалних заједница и самим тим друштва у целини – све су то елементи на којима се нова музеологија базира већ безмало пола века. Но наћи праву меру и обезбедити системску, методолошку примену увођењем одређених стандарда – ту је изазов. Досадашњи принцип – све може, а ништа не мора – није дао резултате. Зато је на музеолозима да буду, у неку руку, арбитри и да мотивишу, координирају и воде локалне заједнице у напорима да се сваки слој дисонантног наслеђа сачува од заборава.

НОВА МУЗЕОЛОГИЈА КАО ЧИЊЕНИЦА САВРЕМЕНОСТИ

У раду се бавимо појмом нова музеологија и његовим темељним концептима. Најпре га представљамо као утопијски пројекат, чији настанак се везује за критику традиционалне музејске делатности. Такође, скрећемо пажњу на чињеницу да је он зачет већ средином 1970-их година и да је везан за шире друштвене и политичке покрете. Затим, нову музеологију и нови музеј посматрамо кроз призму неколико појмова који су објашњени у публикацији „Кључни концепти музеологије”, из 2009. године, у којима видимо, као актуелне, исте тежње нове музеологије узете као историјске чињенице, које још увек нису нашле своје потпуно остварење у савременој музејској пракси.