КОНСТРУКЦИЈА ПОЛИТИЧКЕ КУЛТУРЕ КРОЗ КОНЦЕПТ ИДЕАЛНЕ ЖЕНЕ У САВРЕМЕНОЈ ЖЕНСКОЈ ШТАМПИ У СРБИЈИ

Рад се бави дискурсом о идеалној жени у Србији данас, односно начином на који је конструисана актуелна политичка култура кроз репрезентацију жена у женским часописима. Покушала сам одредити дискурсе које производе часописи Космополитен и Блиц Жена, односно разлике у предложеном концепту женскости, и идентификовати начине на које се ти дискурси и представљање жена, њихових родних улога и односа, подударају са ширим друштвеним нормама, стереотипима и праксама. Анализирала сам и општи утисак који остављају часописи и покушала их сместити на основу тога у предложене елементарне прототипе како их назива Неда Тодоровић-Узелац, у питању су прототипи/модели традиционалне жене-женке и побуњене, ослобођене жене (феминисткиње).

РОДНА ПОЛИТИКА У РОМАНИМА ЛЕТО ПРЕ СУМРАКА ДОРИС ЛЕСИНГ И ЖИВОТИ ДЕВОЈАКА И ЖЕНА АЛИС МАНРО

Ослањајући се на виђењa Кејт Милет и њена тумачења патријархата из различитих перспектива у делу Сексуална политика, у овом раду се анализира родна политика у романима Лето пре сумрака Дорис Лесинг и Животи девојака и жена Алис Манро. У оба дела се сусрећемо са две генерације жена у оквиру англофоне културе седамдесетих година двадесетог века. Старије протагонисткиње, Кејт у роману Лето пре сумрака и Ади у роману Животи девојака и жена, не могу да живе онако како би желеле и буду испоштоване онако како заслужују, јер им патријархални систем, преко својих институција, намеће устаљене обрасце понашања од детињства и ране младости. Међутим, њихове животне приче су на известан начин послужиле као опомена млађој генерацији жена у поменутим романима. Стога, Морин у роману Лето пре сумрака, као и Дел у роману Животи девојака и жена, одбијају да прихвате стереотипне родне предрасуде и повинују се правилима и очекивањима патријархата.

ПЕРМАКУЛТУРА КАО НОВА ПОЛИТИЧКА КУЛТУРА

Текст разматра потенцијал једне поткултуре која себе сматра одрживом у својој окренутости природној (ре)продукцији живота. Посебност ове поткултуре, која се шири планетом, а већ годинама задобија присталице и у Србији, манифестује се у освешћивању различитих аспеката потребе за поновним повезивањем са природом и њеним законима у свим видовима живота. Њено полазиште је брига о животу на Земљи на основу принципа природе. Уређујући односе у окружењу према принципима еколошке економије, она повезује технологију и науку са древним увидима који су у складу са савременим научним теоријама. Назив пермакултура садржи идеју перманентне, самообнoвљиве културе и одговарајуће култивације свих аспеката живота. Усмерена је на осмишљавање ниша у којима еколошки начин живота представља узоран отклон од недостатака цивилизације која убрзано уништава окружење и дехуманизује свет. То је концепт који превазилази уобичајену дихотомију између урбаног и руралног, али његова сличност са утопистичком жељом за бекством од кобних утицаја технологије цивилизацијског система чини да са становишта самог тог система пермакултура по дефиницији остаје маргинална. Ипак, с обзиром на катастрофалне слабости неолиберлне политичке културе, несумњив је њен потенцијал да ствара нову врсту политичке културе.

ЈАВНИ УМ КАО ОСНОВА ПОЛИТИЧКЕ КУЛТУРЕ У ЛИБЕРАЛНИМ ДЕМОКРАТИЈАМА: ИДЕЈА И ПРОБЛЕМИ

Циљ овога рада је да се размотри идеја јавног ума онако како ју је изложио Џон Ролс у Политичком либерализму из перспективе критике Џозефа Раза, коју је изнео у тексту Суочавање са различитошћу: пример епистемичке уздржаности. Раз даје критику Ролса, који је покушавао да свој политички либерализам заснује на основама које се не позивају на истину − што би значило да је његова теорија епистемички уздржана. Раз сматра да такав Ролсов подухват није могућ и да ће он морати да се позове на неке објективне вредности. У овом раду направљена је дистинкција између објективних вредности и вредности конституисаних сагласношћу како би се створио отклон од Разове терминологије и тиме указало на проблематичне претпоставке које се налазе у његовој критици. Наиме, овај рад заступа становиште по коме Разова критика епистемичке уздржаности јесте исправна, што значи да Ролс, онако како је конципирао своју теорију, мора да се позове на неке објективне вредности, али да то не значи, како Раз закључује, да теорија правде мора бити истинита.

ЏОН РОЛС О ПОЛИТИЧКОЈ КУЛТУРИ ДЕМОКРАТСКОГ ДРУШТВА

У овом чланку бавимо се разматрањем улоге коју политичка култура демократског друштва има у оквиру Ролсове касније филозофије политике. У првом делу чланка анализирамо Ролсово становиште онако како је презентовано у његовој књизи Политички либерализам. По Ролсовом схватању, основна улога политичке културе демократског друштва састоји се у томе да је она извор идеја и принципа који могу бити од помоћи политичкој теорији за формулисање адекватне политичке концепције правде за добро уређено демократско друштво. У остатку рада износимо неке критичке примедбе у погледу Ролсовог схватања везе између политичке културе демократског друштва и политичке теорије. У том контексту нудимо наше виђење улоге нормативне политичке теорије.

ПОЛИТИЧКА КУЛТУРА КАО КУЛТУРА ЗАБОРАВА

Ако је рад на прошлости битан сегмент сваке културе, онда би се политика могла одредити као управљање сећањем. Полазећи од Ничеовог појма ресантимана и Делезовог читања Ничеа, овај текст настоји да покаже на који начин и под којим условима политика артикулише циљеве неке културе. Здрава, активна, продуктивна култура, обликује сувереног и самосвесног грађанина, слободног појединца који уме да реагује. Култура ресантимана, томе насупрот, ствара заједницу поданика који, према ничеанско-делезовској формули, не активирају своју реакцију у име петрификоване прошлости. Окамењеном и инструментализованом сећању Ниче супротставља моћ заборављања као својеврсни лек.