УТИЦАЈ ФИЛМА НА ПОЈАВУ И РАЗВОЈ ТЕМПОРАЛНОСТИ У ВИЗУЕЛНИМ УМЕТНОСТИМА

Увођење темпоралности – ограниченог трајања, покрета, промене – фундаментално мења начин функционисања уметничког дела: трајност, непроменљивост, „вечност”, више нису његова подразумевајућа обележја; уметничко дело није нужно предмет, већ и одређена активност, процес, искуство. Уметнички рад преузима логику флуида: његова материјална компонента, као што је облик, величина, формат, постаје променљива, a начин функционисања флуидан. Ова промена се не може посматрати независно од техничке репродукције, пре свега, филма који по први пут уводи покрет у, до тада, статичну, непроменљиву слику. Преко филма и покретне слике темпоралност се шири и на друге области визуелних истраживања, а ефекат тога је појава низа нових уметничких пракси: на почетку 20. века у оквиру авангарди, преко неоавангардних појава до савремене уметности у којој овакав начин функционисања постаје доминантан.

ХОЛИВУДСКИ БЛОКБАСТЕРИ НА ПРЕКРЕТНИЦИ

У овом раду аутор се бави филмом База Лурмана Мулeн Руж (2001) и начином на који је проблем слободе и љубави постављен у овом филму. Аутор успоставља паралеле између начина на који су слобода и љубав интерпретирани у оквиру естетске структуре филма, и улогом коју ови појмови играју у хришћанској, нарочито православној антропологији и онтологији.

ДВЕ-ТРИ СТВАРИ О ГОДАРУ

У раду се разматра веза између друштвене теорије односно критичке социологије и филозофије и ангажованих филмова француског редитеља и истакнутог представника новог таласа (La Nouvelle Vague) Жан-Лик Годара. Уз кратки осврт на његове филмове „Две три ствари које знам о њој”, „Викенд” и „Кинескиња” – сва три филма снимљена су исте 1967. године – скренута је пажња на могућности „заједничког наступа” социологије и социјалне филозофије и филмске уметности.

OПАДАЊЕ ПОЛИТИЧКЕ КУЛТУРЕ У ХОЛИВУДУ

Рад има за циљ да покаже растући тренд опадања политичке културе у Холивуду. Од 1960-их и времена новог Холивуда, када су у великој мери водећи редитељи заузимали јасне идеолошке позиције и критички се односили према политичким проблемима тог времена, па све до данашњих дана, присутан је стални пад политичке културе у Холивудском филму. У раду се износи постмодерна теорија Фредрика Џејмсона и Жана Бодријара о садашњем медијском стању, да би на основу те теорије било развијено тумачење у којем се доказује опадање политичке културе Холивуда. У раду се указује на два правца у којима политичка култура слаби у Холивуду. Са једне стране, она је укључена у филм, али кад је то случај онда је она укључена на такав начин да нам се догађаји представљају ван контекста и често на нетачан начин уз иронију, тако да крупни политички проблеми прошлости и садашњости делују банално и безазлено. Други правац који је све уочљивији јесте игнорисање политичких питања у Холивуду. Овај правац опадања политичке културе од почетка XXI века узима све више маха.

ТЕОРИЈА КАО ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ ФИЛМА: ПРЕПИСКА СТОЈАНОВИЋ-ТУРКОВИЋ

Овај рад анализира једну од важнијих дискусија југословенске теорије филма, коју су водили Душан Стојановић и Хрвоје Турковић, кључне личности београдске и загребачке филмологије. Рад има за циљ да сагледа нека теоријска питања покренута током дискусије, како у синхронијском контексту (периоду успона семиотике средином седамдесетих година 20. века), тако и у савременом теоријском окружењу, нарочито путем успоредбе са сличним проблемима који су од средине деведесетих решавани у покрету „посттеорије” или у когнитивистичком приступу филму. Иако се одбацују Турковићеве примедбе о Стојановићевој неутемељеној еклектичности, у раду се критикују Стојановићеве тезе о филму као језику, те идеја двоструке артикулације у филму. Читава дискусија посматра се као југословенски допринос критичком приступу „Великој Теорији” пре „посттеоретичара”.

ЗНАЊЕ И ДИЈЕГЕТСКИ СВЕТ ИГРАНОГ ФИЛМА

Овај рад се бави тиме како гледаоци разумеју играни филм. Да бисмо боље разумели како се овај процес одвија, упоредили смо знање о реалном свету и знање које гледалац стиче праћењем филмске фикције. За то нам је послужио рад П. Ф. Стросона, који претпоставља да основу људског знања представљају материјални објекти и особе. Такође, употребили смо и развили појам ситуационог модела, који гледаоци користе да повежу различите објекте у мреже и тако створе хијерархију која је лакша за процесуирање. У немој комедији, у визуелним геговима, могу се наћи примери када гледалац доживљава потпуну промену просторно-временске мреже у врло кратком периоду. Објекти мењају своје значење, чак и облик, приморавајући гледаоца на потпуну промену параметара које користи да би разумео дијегетски свет. Овај напор је такође и могућност за гледаоца да спозна неке од вољних и невољних процеса који се одвијају овом приликом, што даје оваквим филмским формама значајно место због рефлексивних потенцијала које су у стању да развију.

АГЕНТ СМИТ – ПРИЛОЗИ ЗА БИОГРАФИЈУ

Текст анализира преображаје лика Агента Смита у филмској трилогији Матрикс на залеђу Хегелових идеја изложених у „Филозофији историје”. Догађање у трилогији сагледава се као напредовање свести о слободи и међусобном признању људи и вештачких интелигенција. Агент Смит је кључна личност у том процесу јер захваљујући Смиту као вирусу а) Нео постаје Одабрани, б) људи увиђају да право на живот и слободу не имплицира уништење матрикса и машина и ц) вештачке интелигенције увиђају да морају признати људима право на буђење и опстанак уколико желе да постигну равнотежу. Такође, анализира се и улога сплета Архитекта- Пророчица као творца плана који Смит и Нео остварују, уравнотежење виртуалног света, те се показује могућност једне теодицеје њиховог деловања.

МЕДИЦИНСКА ЕТИКА И БУДУЋНОСТ: СЛУЧАЈ ПАЦИЈЕНТА ВОРФА

Намера овог текста је да на примеру научнофантастичне серије „Звездане стазе” укаже на непролазност оних дилема медицинске етике које и савременост поставља пред нас. Закључује се да нови научнотехнолошки изазови, које ће несумњиво донети будућност, не мењају основну структуру биоетичких питања и, стога, ни потенцијалне одговоре који се уопште могу артикулисати и кохерентно заступати.

СЛИКА И СТРАСТ: ИСПИТИВАЊЕ ФИЛМА

Однос слике и страсти представља привилеговану тему хришћанске аскетске литературе и византијске филозофије. У раду се истражују консеквенце овако схваћеног односа слике и страсти на питања филма и филмске слике, и то из перспективе теорије филма, филозофије и хришћанске теологије, а са нагласком на појмовима личности и комуникације.

УПОТРЕБА МИСАОНИХ ЕКСПЕРИМЕНАТА У ФИЛОЗОФИЈИ И ФИЛМУ

У прилогу се разматра улога коју мисаони експерименти имају у филозофији, такође и могућност њиховог приказивања у филмовима. Мисаони експерименти могу продуктивно повезати филозофију и филмски медијум. Након што је укратко скицирана типологија оних експеримената који су погодни за филмску интерпретацију (пре свега оних који тематизују проблеме брисања разлике између стварности и привида, проблеме личног идентитета и етичке парадоксије), на примеру три филма (Вртоглавица, Матрикс, Нема земље за старце) приказује се конкретна реализација мисаоних експеримената филмским средствима. На крају прилога се тематизује хеуристички и дидактички значај филмова за филозофију управо преко приказа мисаоних експеримената.