Публикације

ВИНКЕЛМАН О ПОСМАТРАЊУ УМЕТНИЧКИХ ДЕЛА

У тексту се сагледавају схватања о уметности као комуникацији која су у српској науци о уметности развијана у другој половини 20. века, и пореде се са једним Винкелмановим чланком из 1759, у ком се, на основу каснијег развоја науке, ретроактивно препознаје тумачење уметности као комуникације. Из чињенице да је тај чланак у преводу познат српској јавности још од 1848, али да није схваћен ни употребљаван, и уопште из односа српских теоретичара према идејама њихових претходника, изводе се закључци о токовима развоја српске науке о уметности.