Публикације

ИСХОДИ НОВЕ МУЗЕОЛОГИЈЕ ИЛИ КАКО ЈЕ РОМАНОПИСАЦ ПОСТАО МУЗЕОЛОГ

Полазећи од случаја Музеја невиности отвореног у Истанбулу 2012. године, као модела савремене музејске праксе, те од истраживања Музејског друштва Велике Британије о односу јавног мњења и музеја из 2013. године, у раду се проблематизује предмет музеологије као научне дисциплине и њеног односа са концептом „нове музеологије”. У том смислу, као истраживачки проблем означавају се модерне културне фикцuје под којим се подразумевају имагинативни садржаји који у савременом свету имају културну вредност, а који у методолошком смислу представљају наслеђе нове музеологије. Циљ рада је тумачење доприноса нове музеологије у корпусу музеолошких истраживања.

НАРАТИВНЕ ИГРЕ ОРХАНА ПАМУКА

Рад се бави наративним техникама и поступцима у романима Орхана Памука који показују задивљујућу разноликост. Уочљиво је да књижевни опус овог прослављеног турског писца чине претежно романи разноврсни како по тематици тако и по језику и стилу. Обележја његове прозе јесу стално експериментисање са формом, проналажење нових и раније некоришћених образаца и решења која у наративном погледу значе новину не само у савременој турској литератури, већ често и у светској књижевности. Од првог романа Џевдет- бег и његови синови (1982) до најновијег Чудан осећај у мени (2014), Памук је непрекидно заокупљен наративном игром, успевајући да увек изненади новим приповедачким техникама и стиловима.