Публикације

НОВА ПАРАДИГМА САРАДЊЕ У БИБЛИОТЕКАМА: ВИШЕ ОД WEB 2.0 ТЕХНОЛОГИЈА

Примена Web 2.0 технологија у библиотекама везана за рад са корисницима дефинише се кроз концепт Библиотека 2.0. Коришћење ових истих технологија у пословне сврхе у библиотекама тек почиње да добија замах и одвија се у оквирима концепта Предузеће 2.0. У раду су представљене теоријске основе ових концепата, као и неки од резултата истраживања о примени Web 2.0 технологија у библиотекама Србије. Примена технолошких и друштвених иновација окарактерисаних концептима Библиотека 2.0 и Предузеће 2.0 представља део процеса виртуелизације пословања библиотека. Рад представља потребу изградње нове парадигме сарадње у библиотекама, која неће обухватати само виртуелну сарадњу са корисницима и између запослених, већ и сарадњу у физичком простору библиотека. Указује се на важност конвергенције виртуелног и физичког пословања библиотека и презентују се могућности које пружа широка распрострањеност друштвених иновација потеклих из виртуелног света за унапређење пословања у физичком простору библиотека. Као илустрацију наведеног, рад уводи концепт Усамљеног читаоца и Читања 2.0 и разматра тематику сарадње при читању.