Публикације

UTICAJ SLUŽBI ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU LOKALNIH UPRAVA NA UREĐIVAČKU POLITIKU ONLINE IZDANJA LOKALNIH JAVNIH EMITERA

U radu se istražuje u kojoj mjeri službe za odnose s javnošću lokalnih uprava utiču na uređivačku politiku online izdanja lokalnih javnih emitera tj. dvije radio stanice: Radio Bijelo Polje i Radio Tivat. Za potrebe ovog rada formiran je poseban kodni list sa kategorijama čija će analiza pokazati na koji način odnosi s javnošću utiču na uređivačku politiku pomenutih medija. Analiza se odnosi na period od 1. do 31. maja 2013. godine. Koristićemo se kvantitativno-kvalitativnom metodom, potom metodom analize sadržaja i komparativnom metodom. Posebno ćemo istražiti na koji način ovi mediji tretiraju saopštenja ili izjave za medije i sl. koji se distribuiraju iz lokalne uprave. Takođe ćemo istražiti ko su izvori informisanja ovih medija, da li im lokalna uprava plasira samo formalne sadržaje, odnosno da li se može otkriti prikriveni uticaj iste na medije. Lokalne uprave Bijelo Polje i Tivat su identično struktuirane, tako da će u radu biti objašnjeno na koji način one funkcionišu, a potom i na koji način koriste lokalne medije. Kako obje lokalne uprave imaju službe zadužene za odnose s javnošću, istražićemo opseg njihovog djelovanja i nadležnosti koje su im date opštinskim propisima.