Публикације

НОВА ПАРАДИГМА САРАДЊЕ У БИБЛИОТЕКАМА: ВИШЕ ОД WEB 2.0 ТЕХНОЛОГИЈА

Примена Web 2.0 технологија у библиотекама везана за рад са корисницима дефинише се кроз концепт Библиотека 2.0. Коришћење ових истих технологија у пословне сврхе у библиотекама тек почиње да добија замах и одвија се у оквирима концепта Предузеће 2.0. У раду су представљене теоријске основе ових концепата, као и неки од резултата истраживања о примени Web 2.0 технологија у библиотекама Србије. Примена технолошких и друштвених иновација окарактерисаних концептима Библиотека 2.0 и Предузеће 2.0 представља део процеса виртуелизације пословања библиотека. Рад представља потребу изградње нове парадигме сарадње у библиотекама, која неће обухватати само виртуелну сарадњу са корисницима и између запослених, већ и сарадњу у физичком простору библиотека. Указује се на важност конвергенције виртуелног и физичког пословања библиотека и презентују се могућности које пружа широка распрострањеност друштвених иновација потеклих из виртуелног света за унапређење пословања у физичком простору библиотека. Као илустрацију наведеног, рад уводи концепт Усамљеног читаоца и Читања 2.0 и разматра тематику сарадње при читању. 

НОВЕ УЛОГЕ АУТОРА И ЧИТАЛАЦА: АУТОМАТИЗАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ СЛОЖЕНИМ ПРОЦЕСИМА ЧИТАЊА И ПИСАЊА

Читање и писање доживљавани су у прошлости као процеси које карактерише индивидуалност делања и интимност промишљања. Развој технологија мења ове поставке и уводи могућности за колаборацију и интерактивност у процесима читања и писања. У раду се презентује поглед на до сада прикупљена знања о процесима читања и писања и дефинишу нови концепти Читање 2.0 и Усамљени читалац. Ови концепти помажу у разумевању промена које су могуће у сагледавању предности и мана које ове промене доносе за процесе читања и писања. У раду су презентована техничка достигнућа која омогућавају укључивање машина у процесе креирања и анализирања текста. Указује се на нове могућности које ово доноси за повећање ефективности и ефикасности приликом коришћења и стварања текста. У раду се разматрају предуслови потребни да би се нове технологије користиле на оптималан начин. Предочава се неизвесност коју новине доносе и подвлачи потреба за проактивним приступом оних чији посао укључује читање и писање у динамичном окружењу готово свакодневних техничких иновација.