Публикације

СЕГМЕНТИ ТРАЖЊЕ У ПРОМОЦИЈИ ТУРИЗМА БЕОГРАДСКИХ ПРИГРАДСКИХ ОПШТИНА

На почетку спровођења промотивних активности, носиоци туристичке понуде морају да дефинишу коме се обраћају јер су туристи изразито хетерогена категорија која се разликује по својим демографским, социо-економским, психографским и другим карактеристикама. Београдске приградске општине (БПО), и поред бројних ограничења, имају и реалне разноврсне потенцијале, па и одређену понуду за различите категорије туриста. Међутим, за сваку туристичку дестинацију, а поготово оне које тек улазе на туристичко тржиште, кључно је да се одреде циљна тржишта и сегменти туристичке тражње од приоритетног значаја. Стога је веома важно да се реално сагледају сопствене предности и недостаци туристичке понуде, као и понуда конкурентских дестинација. Туристичке дестинације у настајању попут БПО, не треба да теже да задовоље све сегменте и сва тржишта, већ своје промотивне напоре треба да усмере на оне сегменте туристичке тражње чији захтеви одговарају постојећој понуди, имајући у виду сва ограничења по питању обима, структуре и квалитета постојеће понуде на свом подручју.

КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИ САДРЖАЈИ КАО ЕЛЕМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ БЕОГРАДСКИХ ПРИГРАДСКИХ ОПШТИНA

Материјално и нематеријално културно наслеђе је од стране многих туристичких дестинација широм света, па донекле и Србије, препознато као један од најважнијих елемената туристичке понуде. Културни садржаји омогућавају једној дестинацији препознатљивост, диференцирање и аутентичност у односу на све већу и оштрију конкуренцију. Подручје београдских приградских општина одликује се бројним, вредним и разноврсним културним ресурсима. Посебно се истичу: археолошко налазиште Бело Брдо (познатије као Винча), српске цркве и манастири из различитих епоха (Космај, Сурчин, Обреновац), цркве брвнаре (Лазаревац), етно комплекс у Вранићу из 18 века (општина Барајево), примери индустријског наслеђа и техничке културе (Сурчин, Лазаревац, Обреновац), просторне целине – стара градска језгра (Гроцка, Барајево, Обреновац), добро очуване старе градске и сеоске куће (у свим општинама) и музеји (Сурчин, Лазаревац). Анкетна истраживања спроведена маја 2013. године, потврђују да туристи препознају и позитивно вреднују културно-историјске садржаје посматраног подручја. Упркос томе, већина културних ресурса није туристички валоризована и довољно промовисана у мери која одговара савременим туристичким кретањима.