Публикације

СРЕДЊОВЕКОВНЕ БИБЛИОТЕКЕ НА ТЛУ ДАНАШЊЕ ВОЈВОДИНЕ

У раду се даје кратак преглед средњовековних библиотека на тлу данашње Војводине. На основу извора, али и неких остатака, односно књига и рукописа који су и данас похрањени у библиотекама, са сигурношћу се могу истаћи три библиотеке. Једна је у богатој и славној цистерцитској опатији на Петроварадину, друга се налазила у Бачу који је био ренесансни центар југа Угарске. Крајем средњег века, насељавањем све већег броја Срба и манастир Крушедол имао је своју библиотеку. Осим ових постоје неке индиције да је библиотеку имао још у XI веку и византијски и бенедиктински самостан у Марошвару, односно у данашњем Банату. Из Бача и Крушедола и остало је по неколико књига које ће бити представљене. 

БИБЛИОТЕКЕ, МУЗЕЈИ, АРХИВИ И ПРЕС КЛИПИНГ СЕРВИСИ: ЧУВАРИ КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ ИЛИ ИНФОРМАЦИОНИ СЕРВИСИ

У раду су на различитим примерима приказане могућности сарадње културних и информационих установа у нашој средини. Акценат је стављен на архиве и њихову сарадњу са библиотекама и музејима као и на утицај савремених информационих и комуникационих технологија на остваривање те сарадње и модернизацију архива као одговор информационим захтевима савременог корисника у дигиталном окружењу. Покушано је и прављење паралеле између традиционалног и савременог схватања разлика и сличности између архива, библиотека и музеја. Мас-медији су разматрани као потпора очувању културне баштине које је основна делатност библиотека, архива и музеја.

ЕЛЕКТРОНСКИ ЧАСОПИСИ У БИБЛИОТЕКАМА

У раду се говори о електронским издањима серијских публикација које се јављају као резултат технолошког напретка у области информационих технологија, посебно развоја интернета. Електронска издања унела су велике промене у раду библиотека, посебно у сфери библиотечких услуга које сада обухватају и електронске сервисе. Најважнији електронски сервис библиотеке је електронска колекција која, између осталог, обухвата и електронске серијске публикације. Објашњава се појам и основне карактеристике електронских серијских публикација, говори се о појединим њиховим облицима (електронске новине, часописи, листови, магазини, билтени, огласници, водичи). Говори се о релацијама између електронске и штампане верзије. Наводе се појединости о условима приступа/претплате онлајн издањима. Детаљније се наводе обавезе библиотеке која укључује електронска издања у своје колекције. Наводи се пример КоБСОН-а као оптимално решење за координирану набавку скупих научних часописа из иностранства. Разматра се и проблем (не)коришћења електронских колекција и предлажу нека решења за едукацију корисника. На основу објављених резултата истраживања корисника интернета у Србији претпоставља се број потенцијалних корисника електронских часописа. Електронска периодична издања представљају се кроз Дубоки каталог и Дигиталне збирке Народне библиотеке Србије.

У закључку се наводе предности и недостаци електронских, односно штампаних периодичних издања.

СВЕТЛОСТ АЛЕКСАНДРИЈСКИХ СВЕТИОНИКА – ИНФОРМАЦИОНА ПИСМЕНОСТ, ДОЖИВОТНО УЧЕЊЕ И БИБЛИОТЕКЕ

Информациона писменост представља важан услов успешног коришћења електронске библиотеке којој корисници приступају путем интернета. Примена информационих и комуникационих технологија данас се све више шири и постаје део свакодневног живота људи у развијеним државама света. Александријска изјава о информационој писмености и доживотном учењу наводи да су „информациона писменост и доживотно учење светионици информационог друштва који осветљавају путеве развоја, напретка и слободе.“ Доживотно учење јесте вредност коју су најразвијеније земље света и међународне институције поставиле као универзалну и која представља значајну мисију сваке савремене библиотеке. IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions  – Међународна федерација библиотечких удружења и установа) схвата информациону писменост као „основно људско право у дигиталном свету које промовише друштвено укључивање свих држава“. У раду су наведене неке дефиниције информационе писмености, дат је осврт на Александријски манифест, као и на стратешки документ Србије у овом важном домену.

ДИГИТАЛНИ СВЕТ И ФЕНОМЕН СУВИШКА ИНФОРМАЦИЈА

У раду се преиспитују узроци и последице феномена сувишка информација у свету дигиталних медијских технологија, са посебним освртом на функције библиотека у одабиру и вредновању информационих садржаја. Као што је показао Бодријар, живимо у свету у којем је све више информација, а све мање смисла. Преобиље информација урушава саму комуникацију, а тиме и суштину друштвености. Очигледно је да информационе мреже и дигиталне технологије из основа мењају наше навике и искуства, производећи нову културу и нове институционалне моделе и друштвене парадигме. Ипак морамо сачувати меру опрезности и здравог скептицизма пре него што поверујемо да су нове технологије саме по себи решена загонетка људске историје. И у дигиталном свету морамо се упитати: Где је знање које смо изгубили са информацијама? Где је мудрост коју смо изгубили са знањем?

АДАПТАЦИЈА, ЕВОЛУЦИЈА, РЕВОЛУЦИЈА

У првом делу текста аутор говори о питању читања и читалачкој култури у Србији, о разлици између читалаца и нечиталаца, о пресудном значају читања за опстанак појединца. У другом делу текста аутор говори о изазовима који стоје пред библиотекама данашњице, о потреби да се оне адаптирају на ново информационо окружење, о еволуцији која је толико дубока и далекосежна да има скоро револуционарни карактер, о виртуелном свету који постаје стварнији од физичког. У трећем делу рада аутор говори о томе да библиотеке више не услужују само живе људе, већ и роботе, помиње тајну успеха Народне библиотеке Србије и закључује да су промене толико корените да заправо представљају револуционаран преокрет.